Book review "Lankavatara Sutra A Mahayana Text"

Main Article Content

Phramaha Kwanchai Puttaviseso
Suchaya Sirithanyaporn

Abstract

ปัจจุบันคัมภีร์ที่มีความสำคัญกับพระพุทธศาสนามหายานนั้น มีมากมายหลายเล่ม ล้วนเป็นไปตามคำสอนของสำนักต่าง ๆ นิกายต่าง ๆ แต่เมื่อกล่าวถึงคัมภีร์ดั้งเดิมที่เป็นรากฐานให้กับคำสอนทางพระพุทธศาสนามหายานแล้ว ก็ต้องนึกถึงคัมภีร์ “ลังกาวตารสูตร” แปลว่า สูตรที่ว่าด้วยการแผ่ขยายของธรรมเข้าไปสู่ลังกา เป็นพระสูตรสำคัญของพระพุทธศาสนามหายานนิกายโยคาจาร และเป็นรากฐานของพระพุทธศาสนานิกายเซน โดยเนื้อหาของพระสูตรเน้นสอนเรื่องศูนยตาเหมือนคำสอนของสำนักมาธยมิกะ ซึ่งต่อมาคำสอนทำนองนี้ได้เป็นหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนานิกายเซน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Puttaviseso, P. K., and S. Sirithanyaporn. “Book Review ‘Lankavatara Sutra A Mahayana Text’”. Mahachula Academic Journal, vol. 7, no. 2, Aug. 2020, pp. 355-66, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JMA/article/view/245260.
Section
Book reviews

References

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.

ไดเซ็ต ไตตาโร่ ซูซูกิ. คัมภีร์มหายาน ลังกาวตารสูตร. แปลโดย พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐.

น.นันทวันมุนี. นิพพานที่พระพุทธเจ้าตรัสสอน. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ฐานบัณฑิต จำกัด, ๒๕๕๕.

อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์. พระพุทธศาสนามหายาน. กรุงเทพมหานคร : บริษัท วี.พริ้นท์ (๑๙๙๑) จำกัด, ๒๕๕๑.