วารสารนวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ( Journal of Social Innovation and Mass Communication Technology) ISSN 2822-0463 (Online) รับตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ  ด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา บริหารธุรกิจ การเมือง  จิตวิทยา ศิลปวัฒนธรรม นิเทศศาสตร์ สื่อสารการตลาด เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดิจิทัลคอนเทนท์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดออก 3 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 [มกราคม – เมษายน] ฉบับที่ 2 [พฤษภาคม - สิงหาคม] และ ฉบับที่ 3 [กันยายน - ธันวาคม] โดยบทความทุกบทความผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2-3 คน แบบ Double Blind Peer Review

การปฏิเสธการตีพิมพ์

2022-12-12

กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตีพิมพ์และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในกรณีดังต่อไปนี้ 1.ผู้นิพนธ์ไม่ปฏิบัติตามรูปแบบของผลงานตามที่วารสารกำหนด 2.ไม่แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะตามระยะเวลาที่กำหนด (แจ้งเตือน 2 ครั้ง)

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2567): มกราคม - เมษายน

เผยแพร่แล้ว: 14-01-2024

อัตลักษณ์ทางดนตรีสากลของกองดุริยางค์ทหารอากาศ

ณรงค์ฤทธิ์ ปวะภูสะโก, สุพรรณี เหลือบุญชู, บำรุง พาทยกุล

16-25

มุมมองเชิงศิลปะในฉากที่แสดงความสัมพันธ์ทางเพศในภาพยนตร์ไทย

วศิน มูลประเสริฐ, บรรจง โกศัลวัฒน์, ปัทมวดี จารุวร, เจตน์ศักดิ์ แสงสิงแก้ว, สุชาติ โอทัยวิเทศ

41-50

การแต่งงานกับเด็ก

เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม, ชำนาญ ชาดิษฐ์

84-92

ดูทุกฉบับ