วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ เป็นวารสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา สังคมวิทย

          วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2561 บทความที่ได้รับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้ เนื้อหาสาระของบทความยังคงเนื้อหาสาระที่หลากหลายเช่นเคย ซึ่งประกอบด้วย บทความวิจัยจำนวน 6 เรื่อง ซึ่งปัจจุบันวารสารก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ของการปรับปรุงรูปแบบ และประเด็นหลักเพื่อเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI เพื่อรองรับการประเมินจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) และเพื่อให้คุณภาพของบทความเป็นไปตามเงื่อนไข และกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย ซึ่งกองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการเชิงหลักการเผยแพร่บทความตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ

          กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

          สุดท้ายนี้กองบรรณาธิการหวังอย่างยิ่งว่าเนื้อหาในวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านบ้างตามสมควร หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

า ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอกวัด ผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร

ทัศนะและข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความวารสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น มิใช่ความคิดของคณะผู้จัดทำ และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ ทั้งนี้กองบรรณาธิการไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา

กำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม

Published: 2018-12-31

THE BUDDHIHT APPROACH TO EMPOWERMENT THE PARTICIPATION IN COMMUNITY DEVELOPMENT: ACASE STUDY OF BANKLONGDAN COMMUNITY RANOT DIHTRICT IN SONGKHLA PROV

พระสัมพันธ์ วฑฺฒโน, พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล (อนุกูล ปานประดิษฐ์), พระครูสิริธรรมาภิรัต (ธรรมรัต ยศขุน)

1-16

BUDDHIST ECCLESIASTICAL MONK' S OPINION TO A LEADER STATE ACCORDING TO SUPPURISA DHAMMA 7 OF PRARACHAWARAWETEE (CHIT TIKKHAPANYO) A LEADER OF SONGKLA PROVINCE

พระอุดม อกิญฺจโน, พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล (อนุกูล ปานประดิษฐ์), สวัสดิ์ อโณทัย

31-43

A STUDY ON THE EDUCATIONAL OF STRATEGIC LEADERSHIP FOR TEMPLE MERIT SCHOOL IN BUDDHISM NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE

พระภานุวัฒน์ สุวณฺโณ (เพชรคง), พระมหาศักดิ์ดา สิริเมธี (หารเทศ), พระมหาอภินันท์ นนฺทภาณี (คำหารพล), พระมหาอนุชิต อนนฺตเมธี (ปราบพาล)

17-30

AN INTEGRATION OF GHARÀVÀSA-DHAMMA (VIRTUES FOR A GOOD HOUSEHOLD LIFE) WITH THAI FAMILY PRACTICE IN THAILAND 4.0

พระมหายศวิภรณ์ เปมสีโล (ตั้งคำ), พระสุริยา สุริโย (คงคาไหว), พระสาโรจน์ ธมฺมสโร (แซ่อู้), นางสาวปุญญาดา จงละเอียด

44-62

SELF-HEALTH MANAGEMENT OF PRINTING HOUSE EMPLOYEE : A CASE STUDY, DEECHAI PRINTING HOUSE LTD., MUEANG DESTRICT, NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE, THAILAND.

สมฤทัย แสงรัตน์, จิตติมา ดำรงวัฒนะ, อุดมศักดิ์ เดโชชัย, เดโช แขน้ำแก้ว

63-78

THE VALUE OF CHANTING FOR WARDS EFFECTIVENES OF THAI BUDDHISTS: A CASE STUDY OF PUSAWAN SCHOOL

พระวงศ์สรสิทธิ์ รติกโร, พระครูวิจิตรศีลาจาร (ประสิทธิ์ กิติโกฬะ), พระครูสิริธรรมาภิรัต (ธรรมรัต ยศขุน)

79-94