วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร

         วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง  มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสนับสนุน ส่งเสริมให้ คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นิสิต และผู้สนใจ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้เสนอ และเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ ที่ได้มาตรฐานสู่สาธารณชน รวมทั้งยกระดับผลงานทางวิชาการให้ได้รับการยอมรับ ด้วยหวังให้เป็นตลาดแห่งองค์ความรู้ที่สามารถค้นคว้า ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ  อย่างหลากหลาย 

           ทั้งนี้ วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง  เปิดรับบทความด้านสังคมศาสตร์  ศิลปะและมนุษย์ศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์  เศรษฐมิติ และการเงิน  ไม่ว่าจะเป็น สังคมศาสตร์ทั่วไป การพัฒนา  การศึกษา สังคมวิทยาและรัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ ประวัติศาสตร์  ภาษาและภาษาศาสตร์  การอนุรักษ์  ปรัชญา  ศาสนศึกษา  เศรษฐศาสตร์ทั่วไป เศรษฐมิติและการเงิน  จิตวิทยาพัฒนาการและการศึกษา จิตวิทยาสังคม  รวมถึงสหวิทยาการอื่นๆ

 

ประเภทของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร

          1) บทความวิจัย (Research Article) เป็นบทความที่นำเสนอการค้นคว้าวิจัย เกี่ยวกับด้านสังคมศาสตร์  ศิลปะและมนุษย์ศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์  เศรษฐมิติ และการเงิน  ไม่ว่าจะเป็น สังคมศาสตร์ทั่วไป การพัฒนา  การศึกษา สังคมวิทยาและรัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ ประวัติศาสตร์  ภาษาและภาษาศาสตร์  การอนุรักษ์  ปรัชญา ศาสนศึกษา  เศรษฐศาสตร์ทั่วไป เศรษฐมิติและการเงิน  จิตวิทยาพัฒนาการและการศึกษา จิตวิทยาสังคม  รวมถึงสหวิทยาการอื่นๆ

          2) บทความวิชาการ (Academic Article) เป็นบทความวิเคราะห์ วิจารณ์หรือเสนอแนวคิดใหม่

 

ภาษาที่รับตีพิมพ์

           ภาษาไทย

 

กำหนดออกเผยแพร่วารสาร

         วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง  มีกำหนดตีพิมพ์ปีละ  3 ฉบับต่อปี ดังนี้

                    ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน

                    ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม

                    ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

         เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ประเภท Online ของวารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มจร. คือ E- ISSN: 2672-9830  เผยแพร่สืบค้น และดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ https://so04.tcithaijo.org/index.php/NBJ/login

 

กระบวนการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ

          วารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์  โดยบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 3 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ  (Double blind peer-reviewed)  ทั้งนี้บทความจากผู้นิพนธ์ภายในหน่วยงานหรือสถาบันของวารสารฯ จะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานหรือสถาบันของวารสารฯ  ส่วนบทความจากผู้นิพนธ์ภายนอกหน่วยงานหรือสถาบันของวารสารฯ จะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกหน่วยงานหรือสถาบันของวารสารฯ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในสาขานั้นๆ  และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์

 

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

          ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง บทความละ 4,500.- บาท

***หมายเหตุ*** วารสารไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้กับผู้นิพนธ์ทุกกรณี