วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

          ถือเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการ และองค์ความรู้ที่สำคัญเนื่องจากเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ความคิดที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนความเคลื่อนไหวในแง่มุมต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

2023-07-19

             วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ได้อัปเดตรูปแบบการอ้างอิงของวารสารฯ เพื่อให้บทความมีคุณภาพ และมีรูปแบบมาตรฐานที่เหมือนกัน กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง จึงได้ปรับปรุงกำหนดเงื่อนไข ระเบียบ ขั้นตอนเกี่ยวกับบทความ และรูปแบบการอ้างอิงแหล่งข้อมูลให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยกำหนดตัวอย่างให้เห็นชัดเจน พร้อมทั้งคำอธิบายที่เข้าใจง่าย ทั้งนี้ได้อาศัยหลักเกณฑ์ตามรูปแบบของ APA 6th edition

            วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมคำแนะนำสำหรับผู้เขียนและรูปแบบบทความ เช่น บทคัดย่อไม่เกิน 500 คำ, จำนวนหน้าไม่เกิน 15 หน้า เป็นต้น

งดเว้น : ไม่ตีพิมพ์เผยแพร่บางบทความ

2023-07-19

           เนื่องจากบทความที่จะเผยแพร่ ต้องผ่านขั้นตอนตรวจสอบต้นฉบับ (Copyediting) และขั้นเตรียมข้อมูลบทความเผยแพร่ (Production) ทางวารสารได้ทำการงดเว้นไม่เผยแพร่บางบทความ หรือเลื่อนลำดับเผยแพร่บางบทความออกไปไม่มีกำหนด เพราะสาเหตุ ดังนี้

               1. ไม่สามารถติดต่อเจ้าของบทความได้

               2. เจ้าของบทความ ไม่ยอมแก้ไขบทความตามคำแนะนำของวารสาร

               3. เจ้าของบทความไม่มีสลิปหลักฐานยืนยันการโอนเงินค่าบทความ

           ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของบทความ ที่จะต้องสนใจ ติดตาม สอบถาม ความก้าวหน้าของบทความของตนเองเป็นระยะๆ

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม - สิงหาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-08-29

พุทธวิธีบริหารจากวรรณกรรมสามก๊ก

กริชชัย ธรรมสอน , อานุรักษ์ สาแก้ว

223-234

อัตลักษณ์ด้านประเพณีที่สำคัญของเมืองพะเยา

พระครูวรวรรณวิฑูรย์, พงษ์ประภากรณ์ สุระรินทร์, สุเทพ สารบรรณ, ชูชาติ สุทธะ

235-249

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดความสมดุลของเหลาจื้อ

พงษ์ประภากรณ์ สุระรินทร์, ธฤตต์วัชร์ ไชยเหมวงศ์, พระครูวรวรรณวิฑูรย์ , พระยุทธนา อธิจิตฺโต

250-262

การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน

พระสมุห์กิตติพงษ์ กิตฺติวํโส , พัชรีญา ฟองจันตา

263-273

ดูทุกฉบับ