ที่ปรึกษา  

 

 

พระมหานพดล สุวณฺณเมธี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 

 

 

บรรณาธิการ

 

 

ผศ.ดร.สุทธิพร สายทอง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

 

นางสาวจิรัชนากานต์  เพิ่มขึ้น

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

กองบรรณาธิการ

 

 

กองบรรณาธิการภายใน

 

 

พระครูสิริธรรมบัณฑิต, ผศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน, ผศ.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ผศ.ดร.ศิลาวัฒน์  ชัยวงศ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

กองบรรณาธิการภายนอก

 

รศ.ดร.วีระ เลิศสมพร 

มหาวิทยาลัยพะเยา

 

รศ.ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

รศ.วิภาวรรณ  ปัญจรัตน์  

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

 

ผศ.ดร.บุษกร  วัฒนบุตร

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

 

ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด           

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา         

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

 

ผศ.ดร.รักษ์ศรี  เกียรติบุตร

มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ผศ.ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

ผศ.ดร.สุริยา ส้มจันทร์     

มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ดร.ปานณนาถ ศักดิ์ศิริคุณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี