Announcements

             ตามที่ วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ISSN : 2672-9830 (Online) ได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยได้รับการจัดให้อยู่ใน วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) ทั้งนี้ วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ส่งเสริมการเผยแพร่บทความด้านสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย กำหนดออกเผยแพร่วารสาร ปีละ 3 ฉบับ กล่าวคือ

                 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน

                 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม

                 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

            เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ประเภท Online ของ วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง  คือ E- ISSN: 2672-9830 ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/login

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

2023-07-19

             วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ได้อัปเดตรูปแบบการอ้างอิงของวารสารฯ เพื่อให้บทความมีคุณภาพ และมีรูปแบบมาตรฐานที่เหมือนกัน กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง จึงได้ปรับปรุงกำหนดเงื่อนไข ระเบียบ ขั้นตอนเกี่ยวกับบทความ และรูปแบบการอ้างอิงแหล่งข้อมูลให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยกำหนดตัวอย่างให้เห็นชัดเจน พร้อมทั้งคำอธิบายที่เข้าใจง่าย ทั้งนี้ได้อาศัยหลักเกณฑ์ตามรูปแบบของ APA 6th edition

            วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมคำแนะนำสำหรับผู้เขียนและรูปแบบบทความ เช่น บทคัดย่อไม่เกิน 500 คำ, จำนวนหน้าไม่เกิน 15 หน้า เป็นต้น

งดเว้น : ไม่ตีพิมพ์เผยแพร่บางบทความ

2023-07-19

           เนื่องจากบทความที่จะเผยแพร่ ต้องผ่านขั้นตอนตรวจสอบต้นฉบับ (Copyediting) และขั้นเตรียมข้อมูลบทความเผยแพร่ (Production) ทางวารสารได้ทำการงดเว้นไม่เผยแพร่บางบทความ หรือเลื่อนลำดับเผยแพร่บางบทความออกไปไม่มีกำหนด เพราะสาเหตุ ดังนี้

               1. ไม่สามารถติดต่อเจ้าของบทความได้

               2. เจ้าของบทความ ไม่ยอมแก้ไขบทความตามคำแนะนำของวารสาร

               3. เจ้าของบทความไม่มีสลิปหลักฐานยืนยันการโอนเงินค่าบทความ

           ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของบทความ ที่จะต้องสนใจ ติดตาม สอบถาม ความก้าวหน้าของบทความของตนเองเป็นระยะๆ