Information For Readers

วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร

         วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มจร.  มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสนับสนุน ส่งเสริมให้ คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ นิสิต และผู้สนใจ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยได้เสนอและเผยแพร่บทความบทความวิจัย บทความวิชาการ ที่ได้มาตรฐานสู่สาธารณชน รวมทั้งยกระดับผลงานทางวิชาการให้ได้รับการยอมรับ ด้วยหวังให้เป็นตลาดแห่งองค์ความรู้ที่สามารถค้นคว้า ถ่ายถอด และแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ  อย่างหลากหลาย  ทั้งนี้ทางวารสารฯ เปิดรับบทความด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  ไม่ว่าจะเป็นด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา สันติศึกษา สังคมวิทยา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม  การพัฒนาชุมชม  การศึกษา  จิตวิทยา และรวมถึงสหวิทยาการเชิงประยุกต์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีละ 3 ฉบับ โดยบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน 

 

ประเภทของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร

          1) บทความวิจัย (Research Article) เป็นบทความที่นำเสนอการค้นคว้าวิจัย เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ปรัชญา สันติศึกษา สังคมวิทยา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม  การพัฒนาชุมชม  การศึกษา  จิตวิทยา และรวมถึงสหวิทยาการเชิงประยุกต์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

          2) บทความวิชาการ (Academic Article) เป็นบทความวิเคราะห์ วิจารณ์หรือเสนอแนวคิดใหม่

 

ภาษาที่รับตีพิมพ์

           ภาษาไทย 

 

กำหนดออกเผยแพร่วารสาร

         วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มจร.  มีกำหนดตีพิมพ์ปีละ  3 ฉบับต่อปี ดังนี้

                    ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน

                    ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม

                    ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ประเภท Online ของวารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มจร. คือ E- ISSN: 2672-9830  เผยแพร่สืบค้น และดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/login