Contact

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
662 หมู่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
โทร. 054-209-454

Principal Contact

ผศ.ดร.สุทธิพร สายทอง
วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
Phone 097-924-2953

Support Contact

นางสาวจิรัชนากานต์  เพิ่มขึ้น
Phone 085-724-8779