เนื่องจากบทความที่จะเผยแพร่ ต้องผ่านขั้นตอนตรวจสอบต้นฉบับ (Copyediting) และขั้นเตรียมข้อมูลบทความเผยแพร่ (Production) ทางวารสารได้ทำการงดเว้นไม่เผยแพร่บางบทความ หรือเลื่อนลำดับเผยแพร่บางบทความออกไปไม่มีกำหนด เพราะสาเหตุ ดังนี้

               1. ไม่สามารถติดต่อเจ้าของบทความได้

               2. เจ้าของบทความ ไม่ยอมแก้ไขบทความตามคำแนะนำของวารสาร

               3. เจ้าของบทความไม่มีสลิปหลักฐานยืนยันการโอนเงินค่าบทความ

           ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของบทความ ที่จะต้องสนใจ ติดตาม สอบถาม ความก้าวหน้าของบทความของตนเองเป็นระยะ ๆ