วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ได้อัปเดตรูปแบบการอ้างอิงของวารสารฯ เพื่อให้บทความมีคุณภาพ และมีรูปแบบมาตรฐานที่เหมือนกัน กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง จึงได้ปรับปรุงกำหนดเงื่อนไข ระเบียบ ขั้นตอนเกี่ยวกับบทความ และรูปแบบการอ้างอิงแหล่งข้อมูลให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยกำหนดตัวอย่างให้เห็นชัดเจน พร้อมทั้งคำอธิบายที่เข้าใจง่าย ทั้งนี้ได้อาศัยหลักเกณฑ์ตามรูปแบบของ APA 6th edition

            วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมคำแนะนำสำหรับผู้เขียนและรูปแบบบทความ เช่น บทคัดย่อไม่เกิน 500 คำ, จำนวนหน้าไม่เกิน 15 หน้า เป็นต้น