สัญญะยันต์เทียนในวิถีชุมชนล้านนา สัญญะยันต์เทียนในวัฒนธรรมล้านนา

Main Article Content

สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อและสัญญะของยันต์เทียนที่มีต่อวิถีชุมชนในล้านนา ที่เปรียบเสมือนเครื่องมือที่สร้างขวัญ กำลังใจ การส่งเสริม สนับสนุน และการบรรเทาความทุกข์ที่เกิดจากวิถีความเป็นอยู่ ซึ่งเป็นพุทธวิธีที่ช่วยส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนในชุมชนได้พึ่งพาอาศัยหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา เป็นการจรรโลงไว้ซึ่งความดีงามให้อยู่ในท้องถิ่น  โดยผู้ยันต์เทียนจะต้องตั้งมั่นด้วยหลักบุญไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ และปัญญา เพื่อให้ยันต์เทียนเกิดพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ และสังฆานุภาพปกป้องรักษา ดูแล คุ้มครอง และช่วยให้ยันต์เทียนได้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นมนต์ขลังตามแรงอธิษฐานของผู้ที่ได้ทำการบูชาให้อยู่ดี มีสุข ปลอดภัย แคล้วคลาด และเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ การงาน มีโชคลาภตามหลักความเชื่อในชุมชนล้านนาอย่างแท้จริง ซึ่งยันต์เทียนมีลักษณะเป็นสัญญะทางด้านจิตใจ สัญญะทางด้านความเป็นสิริมงคล สัญญะทางด้านศาสนาและพิธีกรรม และสัญญะทางด้านวัฒนธรรมที่แสดงอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา เพื่อให้ตนเองและครอบครัวอยู่ด้วยความสุข เสริมสร้างกำลังใจเมื่อประสพความทุกข์ ช่วยลดเคราะห์ สืบชะตา และรับโชคลาภตามความเชื่อที่ยึดถือและปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Anurak, S and Sakunphat, P. (2008). Lanna Heritage, Traditions and Way of Life. Bangkok: C&N.

Bunsiricharungrat, P. (2011). The Great Sacred Mantra. (2nd ed.). Bangkok: Na Phet Publisher.

Chaichomphu, I. (2009). Yantras and spells of the Northern. Lamphun: Pinyo.

Charoensin-oran, C. (2002). Semiotics, Structuralism after Structuralism and the Study of Political Science. Bangkok: Viphasa.

Department of Religious Affairs. (2009). Rituals and traditions. Bangkok: The Agricultural Cooperative Association of Thailand Co., Ltd.

Institute of Language, Arts and Culture Chiang Mai Rajabhat University (2007). Lanna language dictionary. (2nd ed). Chiang Mai: Chiang Mai Sangsil partnership Printing.

Inthanon, W. (2011). Lanna Thoughts. Chiang Mai: Philosophy and Religion Program Department of Humanities Faculty of Humanities Chiang Mai University.

Kanchanaphan, A. and Rami anon, C. (1990). Rites and beliefs in northern folk medical treatment. in health behavior Collection of articles from the 1st Health Behavior Symposium: Nakhon Pathom: Health Behavior Research Network. Medical and Public Health Coordination Center, Ministry of Public Health.

Koset, S. (1965). Miscellaneous Traditions. Bangkok: The Social Sciences Association of Thailand Press.

Muangmun, K. (2021). An Analytical Study of Beliefs and the Inheritance of Yan Thien (Pong Thien/Candle Yantra) in Lanna. Graduate School of Mahachulalongkorniajavidyalaya University.

Nakornthap, E. (2017). A Study of the Doctrine of Buddhism as Appeared in Thai Yantra. (Master Degree). Graduate School: Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Office for the Promotion of Arts and Culture Chiang Mai University. (2020). Meaning and types of Lanna candles. Retrieved September 27, 2021, From http://art-culture.cmu.ac.th/Lanna/articleDetail/1815.

Payomyong, M. and Asana, S. (1995). Worship in Lanna Thai. Chiang Mai: S. Printing property.

Royal Academy. (2003). Dictionary of the Royal Institute, 1999. Bangkok: Nanmeebooks Publication Company.

Rungruengsri, U. (1991). Lanna-Thai Dictionary Mae Fah Luang edition. Chiang Mai: Ming Muang Printing.

Sriprachayanon, S. (2020). Seminar on Buddhism. Lampang: P.N. Paisai Design.

Suwannarupo, P. A study of Buddha Dhamma and Value as Appeared in Lanna Yuntian: A case Study of Amphur Muang, Lampang Province. (Master Degree). Graduate School of Mahachulalongkorniajavidyalaya University.

Thai Cultural Encyclopedia Foundation Siam Commercial Bank. (1999). Northern Thai Cultural Encyclopedia. Bangkok: Thai Cultural Encyclopedia Foundation Siam Commercial Bank.

The Office of the University of Lanna. (1995). Northern Local Traditions. Bangkok: Kitseree Printing.

Wangombat, C. (2020). Worship candle or Tien Puja. Retrieved September 27, 2021, From https://wangsombatba.blogspot.com/.