การปรับตัวของพระสงฆ์รุ่นใหม่ในยุคของสังคมออนไลน์

Main Article Content

พระชลญาณมุนี

บทคัดย่อ

บทความนี้เสนอถึงมุมมองของการปรับตัวของพระสงฆ์รุ่นใหม่ในยุคของสังคมออนไลน์ที่ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษณ์เป็นอย่างมาก สามารถติดต่อสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจของสารนั้น ภายในเสี้ยววินาทีทั้ง ภาพ เสียง และตัวอักษร ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และชัดเจน ประกอบกับสภาพปัจจุบันทั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ยิ่งทำให้เห็นถือความสำคัญของสื่ออินเทอร์เน็ต ในการสื่อสาร พูดคุย การเรียน ประชุม ศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่นเดียวกับ พระสงฆ์ยุคใหม่ต้องมีการปรับตัวตามยุคตามสมัย มีการประชุมคณะสงฆ์ผ่าน Zoom การเรียนการสอนผ่านระบบ google meet การแสดงธรรมะผ่านช่องทาง Youtube Facebook Fanpage Twitterหรือแม้แต่การ Liveสด พูดคุยสื่อสารกันเสมือนอยู่ในสังคมจริง ถึงแม้บทบาทพระสงฆ์มีหน้าที่ในด้านต่าง ๆ คือ ด้านการปกครองคณะสงฆ์ ด้านการจัดการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชน ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการก่อสร้างและการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม รวมถึงด้านการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม พระสงฆ์รุ่นใหม่ในปัจจุบัน จึงต้องปรับตัวเข้ากับคนยุคสมัยใหม่ที่มุ่งแสวงหาความรู้ทางปัญญาจากสื่อสารสนเทศ จากเดิมพระสงฆ์มีการเผยแพร่ธรรมะ เฉพาะภายในวัด โดยการเทศนา หากเมื่อเทียบกับปัจจุบัน การถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า สามารถเผยแพร่ในทุกมุมโลกได้ ในลักษณะการถ่ายทอดสด หรือคลิปการบรรยายด้วยภาษาและถ้อยคำที่มีความหลากหลายบนสื่อออนไลน์ให้น่าสนใจ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย การใช้ภาษา ถ้อยคำและการวางตัวที่เหมาะสม ก็นำมาสู่ประโยชน์แห่งความศรัทธาในพระพุทธศาสนา แต่หากพระสงฆ์รูปใดใช้สื่อออนไลน์ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ นำพาความเสียหายมาสู่พระพุทธศาสนา ก็จะทำให้สถาบันศาสนาเกิดความเสื่อมศรัทธาในที่สุด ดังนั้น สื่อออนไลน์จึงเสมือนมีดสองคมในการใช้ ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ใช้จะใช้ไปในทิศทางใด เพราะเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เข้าถึงทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำกัดแม้แต่พรหมแดน สถานที่และเวลา ดังนั้น การเผยแพร่ธรรมะ การใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์เหล่านี้อย่างไรให้เหมาะสม ไม่กระทบต่อสถาบันศาสนาและหลักการสำคัญที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้จึงเป็นเรื่องสำคัญ เมื่อพระสงฆ์เข้าใจบทบาทของตนเองแล้ว เทคโนโลยีสารสนเทศก็คือ เครื่องมือหนึ่งที่พระสงฆ์รุ่นใหม่ควรศึกษาและส่งเสริมให้พระได้มีโอกาสศึกษาให้มากขึ้น เป็นที่พึ่งทางจิตวิญญาณให้กับชาวโลกได้อย่างมีความสุขและสงบต่อไป

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

BBC News. (2022). Phra Maha Praiwan: A Look Back at the Sangha Role in Society, Politics, New Generation and LGBT, Retrieved February 2. From https://www.bbc.com/thai/thailand-58455025.

Chutima, P. (2000). Communication Philosophy in Dharma Messages of Buddhadasa Phikkhu. Master of Communication Arts thesis. Chulalongkorn University.

Eawsriwong, N. (2000). Buddhism in Changing Thai Society. Bangkok: Komolkeemthong Foundation Publishing House.

Foundation of Science and Technology Council of Thailand. (2022). NSUT. Social Person of the Year 2020. Retrieved February 1, 2022. from http://www.thaifstt.org/index2/index.php/38-2016-06-25-.

Kaewthep, K. (1998), Mass Media Studies with Critical Theory: Concepts and For example. Bangkok: Parbpim Printing.

Lapthananon, P., Buamai, T. (2014). Proper Internet Use Behavior of Monks. Bangkok: Charansanitwong Publishing.

Ministry of Public Health. (2022). Coronavirus Disease Prevention and Control Guideline 2019 for religious ceremonies. accessed February 1, 2022, from https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/measure/mea_religious_040363. pdf.

Phra Mahaphanuwat Patipanamethee and Sasiwimon Rangsing. (2019). The Role and Importance of Wat Ming Muang Mun: in the Current Social Context. Journal of Graduate Studies Perspectives College of Sangha Nakhon Sawan.

Phra Phromkunaphorn (P.E. Payutto). (2016). Compiled Buddhist Dictionary, (34th Edition), Bangkok: Foundation for Education for Peace.

Phra Theppariyatsuthi (Worawit). (2002). Sangha and Religion. Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya Printing Press.

Sirikanjana, P. (2012). duties of monks according to the Buddhist law Concepts and roles of Suwanno's writings in community development. Bangkok : Thammasat University.

Susiwa, P. (2022). roles and roles of monks. retrieved February 5, 2022, from https://sites.google.com/site/class23102/home.

Voice online. (2022). Kum Keng Phra-Nen Inappropriate online media playback. Retrieved February 2, 2022, from https://voicetv.co.th/read/SyCmlmxeM.

Wanapok, S. (2006). Comparative Religion. Bangkok: Librarian.