เกี่ยวกับวารสาร

เกี่ยวกับวารสาร [About the Journal] : วารสารชุมชนวิจัยและพัฒนาสังคม (ชื่อเดิม วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) เริ่มดำเนินการและจัดทำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน โดยกลุ่มงานเผยแพร่และบริการการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในชื่อ "วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (NRRU Community Research Journal)" จนถึงปี 2566 ต่อมาปี 2567 เปลี่ยนเป็นชื่อ "วารสารชุมชนวิจัยและพัฒนาสังคม (Research Community and Social Development Journal)" จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจัดอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre) TCI กลุ่มที่ 1 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560-2562 และต่อเนื่อง 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2567

Announcements

คำชี้แจง

2021-02-22

ศึกษาคำชี้แจงและรูปแบบการอ้างอิง 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. แบบเสนอขอส่งต้นฉบับบทความ <Word>     <PDF>  

2. รูปแบบบทความวิจัย <Word>   <PDF>

3. รูปแบบบทความวิชาการ  <Word>    <PDF>

4. บันทึกชี้แจงการแก้ไข (กรณีผ่านฯ) <Word>

- วารสารฯ ไม่มีนโยบายรับจัดรูปแบบต้นฉบับบทความ -- โดยวารสารฯ จะอำนวยความสะดวกประสานงานให้สำหรับผู้แต่ง/เจ้าของบทความที่มีความประสงค์ใช้บริการเท่านั้น - ซึ่งการตกลงต่าง ๆ ระหว่างผู้แต่ง/เจ้าของบทความ กับผู้รับจัดรูปแบบ ทางวารสารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น -

หลักเกณฑ์การส่งต้นฉบับบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารชุมชนวิจัยและพัฒนาสังคม

1. ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างพิจารณาเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ

2. ต้องไม่มีเนื้อหาที่เกิดจากการลอกเลียนหรือตัดทอนมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่น หรือจากบทความอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือปราศจากการอ้างอิงที่เหมาะสม ควรเกิดจาการสังเคราะห์ความคิดขึ้นโดยผู้เขียนเอง ซึ่งเมื่อนำต้นฉบับบทความเข้าสู่ระบบวารสารฯ ออนไลน์ (ThaiJo) จะต้องมีค่าความซ้ำซ้อน (Plagiarism checking report) ไม่เกินร้อยละ 20

3. ต้องมีความสมบูรณ์โดยจะต้องเขียนตามรูปแบบของวารสารฯ ที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น ก่อนส่งเพื่อขอรับการพิจารณา **รับพิจารณาต้นฉบับบทความที่เป็นไปตามที่วารสารฯ กำหนดไว้ โดยผู้แต่ง/ผู้ส่งต้นฉบับบทความจะต้องจัดรูปแบบมาให้เรียบร้อยและมีการดำเนินการทุกขั้นตอนครบถ้วน สมบูรณ์ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น**

4. การประเมินผลต้นฉบับบทความ โดยผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา (Peer review) ไม่น้อยกว่า 2-3 คนขึ้นไป ต่อ 1 บทความ ในรูปแบบ Double blinded ซึ่งจำแนกเป็นสรุปผลการพิจารณาสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิต่อท่าน 4 ระดับ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้

                 41 - 50    คะแนน         แก้ไขน้อยก่อนตีพิมพ์เผยแพร่

                 31 - 40    คะแนน         แก้ไขปานกลางก่อนตีพิมพ์เผยแพร่

                 21 - 30    คะแนน         แก้ไขมาก โดยให้แก้ไขใหม่และส่งประเมินอีกครั้ง

                  1 - 20     คะแนน         ไม่เหมาะสมที่จะตีพิมพ์เผยแพร่

                 โดยที่ต้องมีผลรวมคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 36 คะแนนขึ้นไปเท่านั้น จึงจะผ่านเข้าสู่กระบวนการแก้ไข 

5. ต้องดำเนินการปรับแก้ไขตามคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) พร้อมบันทึกชี้แจงการแก้ไขต้นฉบับบทความ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องที่ผู้เขียนปรับแก้ไขอย่างสมบูรณ์และเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้อีกครั้ง จึงจะดำเนินการจัดส่งวารสารชุมชนวิจัย (ฉบับร่าง) ไปยังผู้เขียนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนตีพิมพ์เผยแพร่

Read more about คำชี้แจง

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (2024): เมษายน-มิถุนายน 2567
					ดู ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (2024): เมษายน-มิถุนายน 2567
เผยแพร่แล้ว: 2024-04-22

บทความวิชาการ

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

Indexed in TCI tier 1 : อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 สาขาสังคมศาสตร์