เกี่ยวกับวารสาร

เกี่ยวกับวารสาร [About the Journal] : วารสารชุมชนวิจัย เริ่มดำเนินการและจัดทำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน โดยกลุ่มงานเผยแพร่และบริการการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในชื่อ "วารสารชุมชนวิจัย (Community Research Journal)" และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560-2562 และต่อเนื่อง 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2567

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 (2022): ตุลาคม - ธันวาคม 2565
					ดู ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 (2022): ตุลาคม - ธันวาคม 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-11-28

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

Indexed in TCI : อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์