ผลการสอนโดยใช้บัตรคำเรียนรู้ประโยคภาษาไทยสำหรับนักเรียนหูหนวก

ผู้แต่ง

  • ปรเมศวร์ บุญยืน วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พฤหัส ศุภจรรยา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

DOI:

https://doi.org/10.14456/nrru-rdi.2022.41

คำสำคัญ:

บัตรคำ, นักเรียนหูหนวก, ภาษาไทย

บทคัดย่อ

การใช้แผ่นป้ายที่มีสัญลักษณ์สีเพื่อทำความเข้าใจประโยคภาษาไทยโดยเชื่อมโยงกับภาษามือสำหรับคนหูหนวก นำสู่วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อพัฒนาบัตรคำเรียนรู้ประโยคภาษาไทยสำหรับนักเรียนหูหนวก และเพื่อประเมินผลการสอนโดยใช้บัตรคำที่พัฒนาขึ้น ทำการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญรวม 6 คน นักเรียนหูหนวกระดับประถมศึกษาปีที่ 3 รวม 26 คน ประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 11 คน และครูผู้สอน จำนวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินคุณลักษณะสื่อ พัฒนาจาก Visual Design Checklist แบบประเมินเนื้อหาสาระ แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ในช่วง 0.2-1.0 เก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนการจัดการเรียนรู้ 2 คาบเรียน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และทดสอบผลต่างก่อนและหลังเรียนโดยใช้ Related-Samples Wilcoxon Signed-Rank Test ผลการวิจัยคือ บัตรคำที่มีภาพกราฟิกศัพท์ภาษามือและศัพท์ภาษาไทยพร้อมภาพประกอบ มี 2 ขนาด คือ บัตรคำใหญ่ขนาด 14.50x20 เซนติเมตร และบัตรคำเล็กขนาด 7x10 เซนติเมตร พร้อมแผ่นป้ายส่วนประกอบของประโยค 6 แผ่นป้าย กำหนดสัญลักษณ์สีแต่ละแผ่นป้ายโดยเทียบเคียงกับสีรุ้ง และแผนการจัดการเรียนรู้ โดยได้รับผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บัตรคำหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

References

Amatyakul, P., Deechongkit, S., & Khajorntdham, K. (2012). Getting to know and understand about the disabled persons. Bangkok : Duantula. (In Thai)

Atchareeyakosol, V. (1993). Evaluation of teaching materials. Journal of Education, 13-29. (In Thai)

Chaichareon, S. (2014). Teaching design, Principles, Theory to practice. Khonkhen : Annaoffset. (In Thai)

Danthanavanich, S. (2008). A grammar of Thai Sign Language. Thesis, Doctor of Philosophy Program in Linguistics, Mahidol University, Nakhonpathom. (In Thai)

Easterbrooks, S. R., & Baker, S. (2002). Language learning in children who are deaf and hard of hearing multiple pathways. USA : Allyn & Bacon.

Gallion, T. (2016). Improving vocabulary comprehension for deaf or hard of hearing students. Thesis, Master of Arts Program in Special Education, Marshall University, USA.

Habibi, N. (2017). The use of flashcards in improving vocaburary mastery of students with disability. Journal of Disability Studies, 4(2), 197-216.

King, C. M., & Quigley, S. P. (1985). Reading and Deafness. USA : College-Hill.

Komachali, M. E., & Khodareza, M. (2012). The Effect of Using Vocabulary Flash Card on Iranian Pre-University Students’ Vocabulary Knowledge. International Education Studies, 5(3), 134-147.

Kongsuwan, S. (2017). Thai sign language conversational structure: A case of classroom setting. Thesis, Master of Arts Program in Linguistics, Mahidol University, Nakhonpathom. (In Thai)

Luckner, J. L., Sebald, A. M., Cooney, J., Young, J., & Muir, S. G. (2005). An examination of the evidence-based literacy research in deaf education. American Annuals of the deaf, 150(5), 443-456.

Ministry of Education. (2008). Basic education core curriculum B.E. 2551. Bangkok : N.p. (In Thai)

Mooney, G. C. (2017). U.S. Patent No. 14/756, 854. California : Patent Application Publication.

Moores, D. F. (2001). Educating the deaf psychology, Principles, and Practice (5th ed.). USA : Houghton Mifflin.

Nabiyeva, N. R. qizi. (2020). Teaching english to deaf children at home. Science and Education, 1(3), 570-573.

National Association of the Deaf in Thailand. (2000). Thai Sign Language 3. Bangkok : Bophitkarnpim. (In Thai)

National Association of the Deaf in Thailand. (2004). Thai Sign Language 1 Revised edition (2nd ed.). Bangkok : Bophitkarnpim. (In Thai)

National Association of the Deaf in Thailand. (2004). Thai Sign Language 2 Revised edition (2nd ed.). Bangkok : Bophitkarnpim. (In Thai)

National Legislative Assembly. (2014). Study report on the provision of education for the deaf, Production and service of sign language interpreters. Bangkok : Committee on Social Affairs, Children, Youth, Women, Elderly, Disabled and Disadvantaged. National Legislative Assembly. (In Thai)

Newport, E. L. (1990). Maturational constraints on language learning. Cognitive Science, 14(1), 11-28.

Nuchpongsai, P., Khajorntdham, P., Danthanavanich, S., Boonyuen, P., & Sa-Ngounsai, P. (2010). Report on the condition of education for children with disabilities in Thailand. Nakhonpathom : N.p. (In Thai)

Prayurasook, P. (2014). Thai language principles, grade 3, volume 1 (2nd. ed.). Bangkok : Bannakit 1991. (In Thai)

Simahasan, A., Pusara, R., & Thongprem, S. (2012). Thai language, Grade 3. Bangkok : Aksorn Charoenthat. (In Thai)

Smaldino, S. E., Lowther, D. L., & Russell, J. D. (2008). Instructional technology and media for learning (9th ed.). NJ : Pearson Education.

Sornsiri, M., Jessadawirote, S., & Arunrat, C. (2012). Thai language principles and usage of Thai language Grade 3. Bangkok : Aksorn Charoenthat. (In Thai)

Special Education Bureau. (2022). Disability Schools. Retrieved March, 11, 2022, from http://special.obec.go.th/belong1.php (In Thai)

Special Education Bureau. (2022). Report of disability schools’ student. Retrieved March, 11, 2022, from http://www.specialset.bopp.go.th/set_index/index.php?page=student-deform.php (In Thai)

Sri-On, J., & Suksajadham, C. (2012). Manual for Disability support services staff. Nakhonpathom : N.p. (In Thai)

Suwanarat. M., Ratanasint, A., Rungsrithong, V., Anderson, L., & Wrigley, O. P. (Ed). (1990). The Thai Sign Language dictionary: Revised and extended edition. Bangkok : Thaiwattanapanit. (In Thai)

Wongrattana, C., & Naipat, O. (2008). Experimental research patterns and analytical statistics: basic concepts and methods. Bangkok : Chulalongkorn University Press. (In Thai)

Wu, T. C. (2017). U.S. Patent No. 14/876, 451. CA : Patent Application Publication.

ภาพ 2 ตัวอย่างบัตรคำด้านที่มีศัพท์เรียงประโยคตามไวยากรณ์ภาษาไทย คือ ประธาน กริยา และกรรม

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-22