ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นหนี้นอกระบบของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

Main Article Content

พรทิพย์ แสงช่วง
ศิวพงศ์ ธีรอำพน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 2) ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านพฤติกรรมที่มีผลต่อการเป็นหนี้นอกระบบของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทำการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน และนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายถึงปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบ และสถิติเชิงอนุมานใช้แบบจำลอง Heckman Two Step ในการอธิบายถึงปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเป็นหนี้นอกระบบของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบส่วนใหญ่ คือ เพศหญิง ระดับอายุต่ำกว่า 31 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ระดับต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายมีอาชีพเป็นพ่อค้า/แม่ค้าซึ่งเป็นอาชีพที่มีระดับรายได้ที่ไม่แน่นอน ระดับรายได้ต่ำกว่า 7,000 บาท สถานภาพหย่าร้าง/แยกกันอยู่ จำนวนสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 5 คน ขึ้นไป และจำนวนสมาชิกที่อยู่ในความดูแลรวมผู้ที่อยู่ในวัยเรียนและวัยเกษียณจำนวน 2 คน 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกู้ยืมหนี้นอกระบบของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล คือ เพศ ตามด้วยปัจจัยด้านการบริการของแหล่งกู้ยืมนอกระบบ อาชีพ ระดับรายได้ต่อคนต่อเดือน สถานภาพของบุคคล ปัจจัยด้านรายได้ ปัจจัยด้านการเข้าถึงแหล่งกู้ยืมในระบบ จำนวนสมาชิกในครอบครัว และปัจจัยพฤติกรรม ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
แสงช่วงพ., & ธีรอำพนศ. (2021). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นหนี้นอกระบบของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 4(2), 59-69. ืบค้น จาก https://so04.tci-thaijo.org/index.php/SSRUJPD/article/view/252921
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

กรุงเทพธุรกิจ. (2562). หนี้ครัวเรือนปี 62 สูงสุดประวัติการณ์ 3.4 แสนบาท. ค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2563, จาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/85635.

ขรรค์ชัย อนันตสมบูรณ์. (2556). การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนกรณีความเหลื่อมล้ำด้านปัญหาหนี้สินนอกระบบ. ค้นเมื่อ 27 สิงหาคม 2563, จาก http://www.constit utionalcourt.or.th/ occ_web/ ewt_dl_link.php?nid=1219.

ชฎาภรณ์ ณ นคร. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้นอกระบบในครัวเรือนของประชากรในเขตเทศบาลเมืองปากพูน

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช. การค้นคว้าอิสระปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

ชวโรจน์ แย้มกลิ่น. (2554). พฤติกรรมการก่อหนี้นอกระบบของผู้ค้าในตลาดกลางเพื่อการเกษตรตำบลตะพง จังหวัดระยอง. การศึกษาปัญหาพิเศษปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา.

ฐิติพร ทรัพย์สถิตย์, พัชรพงค์ โพธิตะนัง, สันติ สายเพชร, สิทธิศักดิ์ คำฟู และเอกพงษ์ พัฒชนะ . (2554). รายงานการวิจัยการก่อหนี้นอกระบบของประชาชนในเขตมีนบุรี กรุงเทพฯ (รายงานการวิจัยสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ). มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.

ฐานิตา มีลา. (2556). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นหนี้นอกระบบของชาวนา ในเขตอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี (วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร.

นภา ศรีนวล. (2555). มูลเหตุการเป็นหนี้นอกระบบของเกษตรกรในเขตอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (วิทยานิพนธ์ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

วิชญ์พล พาณิชย์กุลไพศาล. (2558). พฤติกรรมการเป็นหนี้นอกระบบของประชาชนในตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

วนิศา โชคปลอด. (2554). การเป็นหนี้นอกระบบของพนักงาน: กรณีศึกษา นิคมสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา จังหวัดชลบุรี (วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยบูรพา.

วลายุ ถาวรวิริยะนันท์. (2548). แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมกับหนี้นอกระบบ (การศึกษาปัญหาพิเศษปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยบูรพา.

สุกัญญา บุญศิริ. (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อการก่อหนี้นอกระบบของผู้ค้าปลีกสินค้าเกษตร ในตลาดสด สังกัดสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สันติ แก้วพินิจ. (2553). หนี้นอกระบบ: สาเหตุและผลกระทบที่มีต่อข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 ค่ายเจ้าพระยาจักรี (การค้นคว้าอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยนเรศวร.

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2563). เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี 2562 และแนวโน้มปี 2563. ค้นเมื่อ 21 กันยายน 2563, จาก https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=10518&filename =QGDP_report

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2558). กฎหมายค้ำประกันและการจำนองที่แก้ไขเพิ่มเติม: ความเป็นธรรมแก่ผู้ค้ำประกันและผู้จํานอง.ค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2563, จากhttps://library2. parliament. go.th/ejournal/content_af/2558 /aug2558-1.pdf

Cochran, W. G. (1977). Sampling Techiques. (3nd ed.). New York: John Wiley & Sons, Inc.

Numbeo. (2019). Cost of Living. Retrieved May 20, 2020 from https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country= Thailand