ความผิดอาญาเล็กน้อย

Main Article Content

ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์

บทคัดย่อ

            ในระบบกฎหมายต่างประเทศ เช่น ประเทศเยอรมนีและประเทศฝรั่งเศสได้มีการแบ่งแยกแนวคิดเกี่ยวกับความผิดอาญาร้ายแรงและความผิดอาญาเล็กน้อยไว้ ซึ่งประเทศไทยได้รับแนวคิดในเรื่องความผิดอาญาเล็กน้อยดังกล่าวมาจากประเทศเยอรมนี เมื่อทำการยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยปรับเป็นพินัย ซึ่งตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมีแนวคิดในการนำความผิดอาญาเล็กน้อยที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อความสงบสุขของสังคมออกมาจากความผิดอาญาทั่วไป อันเป็นการสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคท้าย ที่วางหลักการในเรื่องการบัญญัติความผิดอาญาให้ทำได้เฉพาะในกรณีของความผิดอาญาร้ายแรงเท่านั้น การเข้าใจแนวคิดในเรื่องของความผิดอาญาเล็กน้อย ผู้เขียนมีความเห็นว่าน่าจะช่วยในการทำความเข้าใจความหมายของความผิดทางพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยปรับเป็นพินัยได้ดียิ่งขึ้น เมื่อกฎหมายฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว ในบทความชิ้นนี้จึงจะได้กล่าวถึงวิวัฒนาการของความผิดอาญาเล็กน้อยและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการแยกข้อแตกต่างระหว่างความผิดอาญาร้ายแรงและความผิดอาญาเล็กน้อย โดยใช้แนวคิดของนักกฎหมายเยอรมัน นักกฎหมายฝรั่งเศส ในการนำเสนอเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์แนวคิดดังกล่าวของนักกฎหมายไทยต่อไป โดยผู้เขียนมีความเห็นว่าความผิดอาญาเล็กน้อยอาจแบ่งออกได้เป็น ๒ กรณี กล่าวคือ ในทางรูปแบบ คือ ความผิดทางพินัยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยปรับเป็นพินัย ซึ่งเป็นการพิจารณาในส่วนของมาตรการบังคับ ส่วนในทางเนื้อหา คือ การกระทำความผิดที่เป็นเรื่องในทางเทคนิคและขาดความน่าตำหนิในทางศีลธรรม   

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความ

References

สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์. (๒๕๖๔). หลักเกณฑ์การกำหนดความผิดอาญาตามกฎหมายต่างประเทศ. บทบัณฑิตย์, ๗๗(๒), ๑๒๗-๑๔๗.

Heine, G. (1999). Unterscheidung zwischen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. Jurisprudencija, 12(4), 19. https://repository.mruni.eu/bitstream/handle/007/14306/3838-7978-1-SM.pdf?sequence=1&isAllowed=y

BVerfGE 22, 49.

Bohnert, J. (1989). Karlsruher Kommentar zum Gesetz ueber Ordnungswidrigkeiten (pp. 16-21). C.H.Beck.

ในปัจจุบัน การลงโทษบุคคลในทางอาญา พิจารณาจากการกระทำของบุคคลที่ภาษาวิชาการใช้คำว่า Tatstrafrecht ไม่ใช่พิจารณาจากตัวบุคคลผู้กระทำที่ภาษาวิชาการใช้คำว่า Taeterstrafrecht ถ้อยคำว่า die Taetergesinnung ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาลงโทษบุคคลในทางอาญาจากตัวบุคคลผู้กระทำความผิดที่ภาษาวิชาการใช้คำว่า Taeterstrafrecht รายละเอียดดูใน Roxin, C. (2006). Strafrecht Allgemeiner Teil (4 Auflage) (pp. 178-185). C.H.Beck.

BVerfGE 22, 49, 81; 22, 125, 133; 23, 113, 126

BVerfGE 27, 18, 28; 45, 272, 289

BVerfGE 22, 49, 80

BVerfGE 27, 18, 29; 22, 49, 80

BVerfGE 27, 18, 30 ff

BVerfGE 22, 49, 80; 27, 18, 33

BVerfGE 27, 18, 30 ff; 8, 197, 207

BVerfGE 9, 167, 171

BVerfGE 9, 167, 171

BVerfGE 27, 18, 33

BVerfGE 22, 49, 79

BVerfGE 9, 167, 171

BVerfGE 51, 60, 74

Bohnert, J., & Bülte, J. (2016). Ordnungswidrigkeitenrecht (5 Auflage) (p. 13). C.H.Beck.

Bohnert, J., & Bülte, J. (2016). Ordnungswidrigkeitenrecht (5 Auflage) (pp. 14-15). C.H.Beck.

BVerfGE 22, 49, 81; 23, 113, 126

BVerfGE 9, 167, 171; 22, 49, 79; 27, 18, 33

Staniszewska, L. (2018). Models of liability for the administrative tort sanctioned with financial penalties on the example of selected European countries. Studia Prawa Publicznego, 1(13), 69. https://doi.org/10.14746/stpp.2016.1.13.3

ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์. (๒๕๖๐, ๒๙ กันยายน). เกณฑ์พิจารณาในการเลือกกำหนดโทษทางปกครองแทนโทษอาญา. การประชุมสัมมนาเรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดโทษทางปกครองในการตรากฎหมาย (น. ๒๑-๒๒), สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, กรุงเทพมหานคร. https://www.krisdika.go.th/data/article77/filenew/03-1-3.pdf ; ชาญชัย แสวงศักดิ์. (๒๕๖๔). โทษทางปกครอง : กฎหมายเปรียบเทียบ (น. ๔๗–๔๙). สำนักพิมพ์วิญญูชน

ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์. (๒๕๖๐, ๒๙ กันยายน). เกณฑ์พิจารณาในการเลือกกำหนดโทษทางปกครองแทนโทษอาญา. การประชุมสัมมนาเรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดโทษทางปกครองในการตรากฎหมาย (น. ๒๓), สำนักงานคณะ กรรมการกฤษฎีกา, กรุงเทพมหานคร. https://www.krisdika.go.th/data/article77/filenew/03-1-3.pdf

Staniszewska, L. (2018). Models of liability for the administrative tort sanctioned with financial penalties on the example of selected European countries. Studia Prawa Publicznego, 1(13), 70. https://doi.org/10.14746/stpp.2016.1.13.3

ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์. (๒๕๖๐, ๒๙ กันยายน). เกณฑ์พิจารณาในการเลือกกำหนดโทษทางปกครองแทนโทษอาญา. การประชุมสัมมนาเรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดโทษทางปกครองในการตรากฎหมาย (น. ๓๑-๔๑), สำนักงานคณะ กรรมการกฤษฎีกา, กรุงเทพมหานคร. https://www.krisdika.go.th/data/article77/filenew/03-1-3.pdf ; ชาญชัย แสวงศักดิ์. (๒๕๖๔). โทษทางปกครอง : กฎหมายเปรียบเทียบ (น. ๖๓–๗๔). สำนักพิมพ์วิญญูชน

ชาญชัย แสวงศักดิ์. (๒๕๖๔). โทษทางปกครอง : กฎหมายเปรียบเทียบ (น. ๗๐). สำนักพิมพ์วิญญูชน

ชาญชัย แสวงศักดิ์. (๒๕๖๔). โทษทางปกครอง : กฎหมายเปรียบเทียบ (น. ๒๔๗). สำนักพิมพ์วิญญูชน

รายละเอียดดูใน สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์. (๒๕๖๔). พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.๒๕๖๒ : ศึกษากรณีบทบัญญัติของกฎหมายหมดความจำเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม (น. ๖๙-๗๓). สำนักงานศาลยุติธรรม. https://rabi.coj.go.th/th/file/get/file/20210907d17abfa009304ecfcdba6a2c42e068b0134038.pdf

ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์. (๒๕๖๐, ๒๙ กันยายน). เกณฑ์พิจารณาในการเลือกกำหนดโทษทางปกครองแทนโทษอาญา. การประชุมสัมมนาเรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดโทษทางปกครองในการตรากฎหมาย (น. ๔๖-๔๘), สำนักงานคณะ กรรมการกฤษฎีกา, กรุงเทพมหานคร. https://www.krisdika.go.th/data/article77/filenew/03-1-3.pdf

กมลชัย รัตนสกาววงศ์. (๒๕๖๐, ๒๙ กันยายน). ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดโทษทางปกครองในการตรากฎหมาย โครงการสัมมนา เรื่อง หลักเกณฑ์ในการกำหนดโทษทางปกครองในการตรากฎหมาย. การสัมมนา เรื่อง หลักเกณฑ์ในการกำหนดโทษทางปกครองในการตรากฎหมาย (น. ๑), สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, กรุงเทพมหานคร. https://www.lawreform.go.th/uploads/files/1570531312-obcrk-7npih.pdf

มานิตย์ วงศ์เสรี. (๒๕๖๐, ๒๙ กันยายน). เกณฑ์การกำหนดโทษทางปกครอง, การประชุมสัมมนา เรื่อง หลักเกณฑ์ในการกำหนดโทษทางปกครองในการตรากฎหมาย ( น. ๓๓-๓๙), สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, กรุงเทพมหานคร https://www.lawreform.go.th/uploads/files/1570531312-obcrk-7npih.pdf

ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์. (๒๕๖๐, ๒๙ กันยายน). เกณฑ์พิจารณาในการเลือกกำหนดโทษทางปกครองแทนโทษอาญา. การประชุมสัมมนา เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดโทษทางปกครองในการตรากฎหมาย (น. ๑๑-๑๖), สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, กรุงเทพมหานคร. https://www.krisdika.go.th/data/article77/filenew/03-1-3.pdf

ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์. (๒๕๖๐, ๒๙ กันยายน). เกณฑ์พิจารณาในการเลือกกำหนดโทษทางปกครองแทนโทษอาญา. การประชุมสัมมนา เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดโทษทางปกครองในการตรากฎหมาย (น. ๕๖-๕๘), สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, กรุงเทพมหานคร. https://www.krisdika.go.th/data/article77/filenew/03-1-3.pdf

ชาญชัย แสวงศักดิ์. (๒๕๖๔). โทษทางปกครอง : กฎหมายเปรียบเทียบ (น. ๒๓๙ - ๒๔๐). สำนักพิมพ์วิญญูชน

สมคิด เลิศไพฑูรย์. (๒๕๖๑). เส้นแบ่งบาง ๆ ระหว่างความรับผิดทางอาญาและความรับผิดทางปกครอง, ใน อานนท์ มาเม้า (บ.ก.), นิติธรรมประจักษ์ สุรศักดิ์ ปี (น. ๑๑๙–๑๓๔). โรงพิมพ์เดือนตุลา.

ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์. (๒๕๖๐, ๒๙ กันยายน). เกณฑ์พิจารณาในการเลือกกำหนดโทษทางปกครองแทนโทษอาญา. การประชุมสัมมนา เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดโทษทางปกครองในการตรากฎหมาย (น. ๔๙-๕๐), สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, กรุงเทพมหานคร. https://www.krisdika.go.th/data/article77/filenew/03-1-3.pdf