นิตยสารบทบัณฑิตย์ 2562 เล่มที่ 75 ตอน 3

ISSN : 0857-2992

บรรณาธิการ : ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์

บก.บอกกล่าว

สารบัญ

"การคุ้มครองและขอบเขตของอิสระตุลาการในนิติรัฐตามกฏหมายเยอรมัน"

- เฮนนิ่ง เกรเซอร์ -

     หน้า 1 - 32

"ทฤษฎีวัตถุประสงค์การลงโทษทางอาญา : ร่างกฎหมายชะลอการฟ้อง"

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.อุทิศ สุภาพ -

     หน้า 33 - 43

"ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมาย Corporate Insolvency ของสหราชอาณาจักร"

- ดร.กนก จุลมนต์ -

     หน้า 44 - 64

"FinTech: กฎหมายและผลกระทบต่อสถาบันการเงิน"

- สิทธิภาคย์ ภูริสินสิทธิ์ -

     หน้า 65 - 111

"สถานะทางกฎหมายของห้วงอวกาศ: ศึกษากรณีคำนิยามและการกำหนดขอบเขตห้วงอวกาศ"

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ น้อยฉิม -

     หน้า 112 - 136

"ผลทางกฎหมายของการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์การนำสืบพยานหลักฐาน"

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน -

     หน้า 137 - 162

"การรับรองและบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศในคดีความเสียหายอันเกิดจากมลพิษน้ำมัน : ข้อพิจารณาบางประการต่อพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐"

- อานนท์ ศรีบุญโรจน์ -

     หน้า 163 - 184

"องค์ประกอบภายในสำหรับความผิดต่อชีวิต (homicide) ในสหรัฐอเมริกา: ศึกษากรณีเมาแล้วขับเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายที่เป็นการฆ่า (murder)"

- วีกิจ เจริญสุข -

     หน้า 185 - 208

"ข้อพิจารณาเขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญกับการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐"

- กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา -

     หน้า 209 - 227

"ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน"

- ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ -

     หน้า 228 - 264

เผยแพร่แล้ว: 2019-09-27