ติดต่อ

Journal of Information and Learning [JIL]
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus
181 Charoenpradit Road, Rusamilae Subdistrict, Mueang District, Pattani Province 94000, Thailand

ผู้รับผิดชอบหลัก

Imjit Lertpongsombat
บรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

Khanitsorn Rakjitr
เบอร์โทรศัพท์ 0849979826