Journal of Information and Learning [JIL] เดิมตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการภายใต้ชื่อ วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จนถึงปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2563) และเปลี่ยนชื่อเป็น Journal of Information and Learning ตั้งแต่ ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา การจัดการและบริการสารสนเทศ การรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนรู้ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนชื่อวารสารเป็น Journal of Information and Learning

2020-06-08

วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปลี่ยนชื่อเป็น Journal of Information and Learning [JIL] ตั้งแต่ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป หรือตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 (2020): กันยายน-ธันวาคม

Journal of Information and Learning [JIL] มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา การจัดการและบริการสารสนเทศ การรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนรู้ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-24

ดูเล่มทุกฉบับ