Journal of Information and Learning [JIL] เป็นวารสารวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา การจัดการและบริการสารสนเทศ การรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนรู้ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับที่ 1/2567

2023-08-31

กองบรรณาธิการวารสาร Journal of Information and Learning ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 35 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2567

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ การส่งบทความ
รวมทั้งการเตรียมต้นฉบับบทความได้ที่ การเตรียมต้นฉบับ

dWUOsSk.png

ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม-สิงหาคม, 2566

เผยแพร่แล้ว: 24-08-2023

การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษาครู

รุจโรจน์ แก้วอุไร, เอื้อมพร หลินเจริญ, มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์, รงค์รบ น้อยสกุล, ชาติชวลิต วรรณขาว

52-63

องค์ความรู้ชุมชน: ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านชุมชนบาราโหม ปัตตานี

วิรินธร อักษรนิตย์, จันทร์ดา พิทักษ์สาลี, มนฑกาน อรรถสงเคราะห์, ทรงธรรม แก้วประถม, มุกดา ธรรมกิรติ, ขจรพงษ์ หนูทอง

158-165

ดูทุกฉบับ