Journal of Information and Learning [JIL] เป็นวารสารวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การจัดการสารสนเทศและความรู้ การบริหารจัดการห้องสมุดและศูนย์ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับที่ 2 ของปี พ.ศ. 2567

2024-04-04

กองบรรณาธิการวารสาร Journal of Information and Learning
ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์
ในวารสารปีที่ 35 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2567

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ การส่งบทความ
รวมทั้งการเตรียมต้นฉบับบทความได้ที่ การเตรียมต้นฉบับ

Poster-JIL-2024-2.png

ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน-ธันวาคม, 2566

เผยแพร่แล้ว: 28-12-2023

พฤติกรรมการรังแกและการรับมือการรังแกบนโลกออนไลน์ของเยาวชนในจังหวัดยะลา

สาธิตา แก้วเหล็ก, ศิริวรรรณ เจียรชัชวาลวงศ์, วัลย์ลดา พรมเวียง

24-34

การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กฤตพลลภ์ คิรินทร์, ปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา, จินดาภา ลีนิวา

154-165

สมรรถนะหลักของแรงงานในธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล

ราชวิทย์ ทิพย์เสนา, วิระพงศ์ จันทร์สนาม

166-178

ดูทุกฉบับ