กองบรรณาธิการ Journal of Information and Learning มีความต้องการเผยแพร่ผลงานวิชาการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีคุณภาพ และมีมาตรฐานจริยธรรมการตีพิมพ์ วารสารจึงกำหนดจริยธรรมการตีพิมพ์ตามบทบาทและหน้าที่ ดังนี้

 

จริยธรรมของผู้เขียน (Author)

1) ผู้เขียนต้องส่งบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ในแหล่งเผยแพร่อื่นมาก่อน ไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น และไม่คัดลอกหรือละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานอื่น

2) ผู้เขียนต้องเขียนบทความทั้งหมดด้วยตนเอง หากมีการนำเอาความคิด วิธีการ ผลงาน หรือถ้อยคำของผู้อื่นไปใช้ต้องมีการอ้างอิงอย่างถูกต้องเหมาะสมและเขียนแหล่งข้อมูลไว้ในรายการเอกสารอ้างอิง

3) ผู้เขียนต้องนำเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหรือวิจัยนั้นอย่างถูกต้อง ไม่ดัดแปลงและปั้นข้อมูลหรือผลการวิจัยขึ้นมาโดยไม่มีอยู่จริง รวมทั้งเสนอผลการวิจัยที่เป็นประเด็นค้นพบสำคัญและบทสรุปของบทความต้องมาจากผลการวิจัยเชิงประจักษ์ไม่ใช่ทัศนะส่วนบุคคลของผู้เขียน

4) ผู้เขียนที่มีรายชื่อในบทความต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมกับผลงานนั้นจริง รวมทั้งร่วมรับผิดชอบข้อมูลการศึกษาและการตัดสินใจเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

5) ผู้เขียนต้องระบุแหล่งทุนในการทำวิจัยชิ้นนี้ รวมทั้งระบุผลประโยชน์ทับซ้อนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบทความ

 

จริยธรรมของบรรณาธิการ (Editor)

1) บรรณาธิการวารสารต้องไม่รับกลั่นกรองคุณภาพและตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ในแหล่งเผยแพร่อื่นมาก่อน และต้องไม่ปฏิเสธบทความโดยไม่ได้ตรวจสอบอย่างรอบคอบในประเด็นที่อาจเป็นปัญหาต่อการรับตีพิมพ์บทความ

2) บรรณาธิการต้องตรวจสอบการคัดลอกผลงานอย่างจริงจัง โดยใช้โปรแกรมตรวจสอบที่เชื่อถือได้เพื่อให้มั่นใจว่าบทความทุกรายการมีการอ้างอิงผลงานอย่างถูกต้องเหมาะสม หากพบว่าบทความมีการคัดลอกผลงานอื่นต้องยุติกระบวนการกลั่นกรองคุณภาพบทความและติดต่อผู้เขียนเพื่อค้นหาความชัดเจนต่อไป

3) บรรณาธิการวารสารต้องกลั่นกรองคุณภาพและคัดสรรบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารด้วยความโปร่งใสและเท่าเทียมกันทุกบทความ

4) บรรณาธิการต้องกลั่นกรองคุณภาพบทความก่อนตีพิมพ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบทความ รวมทั้งไม่เปิดเผยข้อมูลผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องตลอดกระบวนการกลั่นกรองคุณภาพบทความ

5) บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียน ผู้ทรงคุณวุฒิ และฝ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินงานวารสาร

6) บรรณาธิการต้องดำเนินการกับผู้เขียนหรือบทความที่มีการกระทำผิดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม

7) บรรณาธิการต้องไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ที่ไม่โปร่งใส ไม่เท่าเทียม และไม่เป็นธรรมกับผู้เขียน

 

จริยธรรมของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)

1) ผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่เปิดเผยข้อมูลและไม่วิพากษ์บทความที่กำลังพิจารณากับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องจนกว่าบทความนั้นได้รับการตีพิมพ์

2) เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้รับบทความที่จะต้องพิจารณาแล้ว พบว่า ตนเองมีส่วนร่วมในบทความหรืองานวิจัยนั้น ๆ หรือไม่สามารถพิจารณาที่เป็นปรนัยหรือปราศจากอคติได้ ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องแจ้งปฏิเสธการพิจารณาผลงานนั้น รวมถึงกรณีที่อยู่ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือคู่แข่งขันทางวิชาการ คู่ความร่วมมือ หรือมีความสัมพันธ์กับผู้เขียนในมิติอื่น ๆ ด้วย

3) ผู้ทรงคุณวุฒิต้องพิจารณาบทความในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ โดยพิจารณาความสำคัญของเนื้อหาที่มีต่อสาขาวิชานั้น ๆ ภายใต้หลักการและเหตุผลทางวิชาการอันปราศจากอคติหรือความคิดเห็นส่วนตัว

4) หากผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า บทความอาจมีการคัดลอกหรือซ้ำซ้อนกับผลงานอื่นต้องแจ้งให้บรรณาธิการรับทราบทันที

5) ผู้ทรงคุณวุฒิต้องรักษาความลับในกระบวนการกลั่นกรองคุณภาพบทความและพิจารณาภายในระยะเวลาที่วารสารกำหนด