ThaiJO (Thai Journals Online) คือ ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชาทั้งสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัจจุบันมีวารสารจำนวน 1,309 วารสาร ตีพิมพ์เผยแพร่จำนวน 24,603 ฉบับ 261,140 บทความ และบัญชีผู้ใช้งานระบบ 575,775 บัญชี (ข้อมูล ณ 19 สิงหาคม 2566) ThaiJO จึงเป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิชาการประเภทบทความที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี นอกจากเป็นแหล่งรวบรวม ค้นคว้า และอ้างอิงที่สำคัญของประเทศแล้ว ยังเป็นเผยแพร่ผลงานนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

JIL Home page

วารสาร Journal of Information and Learning [JIL] ดำเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่โดย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำวารสารผ่าน ThaiJO ทุกกระบวนการ ตั้งแต่การรับบทความ การพิจารณาบทความ และการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ กองบรรณาธิการวารสารจึงมีความจำเป็นในการติดต่อผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิผ่าน ThaiJO ด้วย ฉะนั้น หากบัญชีผู้ใช้ของผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ อาจทำให้การค้นหาและการติดต่อประสานงานเกิดความผิดพลาดหรือล่าช้าได้ ทำให้เสียประโยชน์และเวลาที่มีค่าของผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิโดยใช่เหตุ

กองบรรณาธิการวารสาร JIL จึงขอความกรุณาผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงข้อมูลบัญชีผู้ใช้ในระบบ ThaiJO ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้

1. เข้าสู่ระบบจัดการวารสารโดยไปที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jil/index จากนั้นคลิกปุ่ม Login บริเวณมุมบนขวา

Login

2. ทำการกรอกบัญชีผู้ใช้ในระบบ ThaiJO ซึ่งประกอบด้วย อีเมล และ รหัสผ่าน จากนั้นคลิกปุ่ม Sign In

Sign In

3. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วระบบจะไปยังหน้า Dashboard จากนั้นให้คลิกไอคอน Profile บริเวณมุมบนขวา แล้วคลิกปุ่ม Edit Profile

Edit Profile

4. ระบบจะไปยังหน้า Profile ซึ่งไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในหน้านี้ได้ เมื่อต้องการเริ่มปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้ให้คลิกปุ่ม Update Profile Click Me

Update Profile Click Me

5. ระบบจะไปยังหน้า Edit Account ซึ่งเป็นหน้าที่ใช้ในการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้ในระบบ ThaiJO คอลัมน์ด้านซ้ายมือ ประกอบด้วย 3 เมนูหลัก ได้แก่
     - Account คือ เมนูที่ใช้ในการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้
     - Password คือ เมนูที่ใช้ในการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่
     - Sessions คือ เมนูที่ใช้ในการตรวจสอบสถานะการใช้งานระบบ

Edit Account

สำหรับข้อมูลผู้ใช้ประกอบด้วย Field ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้ควรระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
     - Country คือ ประเทศของผู้ใช้
     - Email* คือ อีเมลที่ใช้เข้าสู่ระบบและติดต่อกับกองบรรณาธิการ (สามารถเปลี่ยนแปลงได้)
     - First name (EN)* คือ ชื่อภาษาอังกฤษ
     - Last name (EN)* คือ นามสกุลภาษาอังกฤษ
     - First name (TH) คือ ชื่อภาษาไทย
     - Last name (TH) คือ นามสกุลภาษาไทย
     - affiliation (EN)* คือ หน่วยงานต้นสังกัดภาษาอังกฤษ
     - affiliation (TH) คือ หน่วยงานต้นสังกัดภาษาไทย
     - Preferred Public Name (EN) คือ ชื่อสาธารณะที่แสดงในระบบภาษาอังกฤษ (ควรระบุคำนำหน้านาม หรือตำแหน่งทางวิชาการและชื่อ-นามสกุล)
     - Preferred Public Name (TH) คือ ชื่อสาธารณะที่แสดงในระบบภาษาไทย (ควรระบุคำนำหน้านามหรือตำแหน่งทางวิชาการและชื่อ-นามสกุล)
     - Biography (EN) คือ ประวัติโดยย่อภาษาอังกฤษ หรือตำแหน่งหน้าที่การทำงาน (ความยาวไม่เกิน 250 ตัวอักษร)
     - Biography (TH) คือ ประวัติโดยย่อภาษาไทย หรือตำแหน่งหน้าที่การทำงาน (ความยาวไม่เกิน 250 ตัวอักษร)
     - Signature (EN) คือ ชื่อ-นามสกุลหรือข้อความระบุตัวตนภาษาอังกฤษ (ใช้ลงท้ายอีเมลที่ส่งผ่านระบบ)
     - Signature (TH) คือ ชื่อ-นามสกุลหรือข้อความระบุตัวตนภาษาไทย (ใช้ลงท้ายอีเมลที่ส่งผ่านระบบ)
     - Mailing Address (EN/TH) คือ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (ใช้ในการจัดส่งเอกสาร ความยาวไม่เกิน 250 ตัวอักษร)
     - Phone number คือ หมายเลขโทรศัพท์ (ใช้ในการติดต่อประสานงานกรณีเร่งด่วน)
     - Reviewing Interests (EN, TH) คือ สาขาที่สนใจหรือเชี่ยวชาญ ควรระบุอย่างน้อย 3-5 สาขา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยคั่นคำด้วยเครื่องหมายจุลภาค (comma) (ความยาวไม่เกิน 250 ตัวอักษร) กองบรรณาธิการวารสารสามารถค้นหาผู้ทรงคุณวุฒิในการกลั่นกรองคุณภาพบทความจากสาขาที่ระบุไว้ได้
     - Orcid ID คือ หมายเลข Orcid ID ของผู้ใช้
หมายเหตุ: * ข้อมูลใน Field นั้นจำเป็นต้องกรอกจะปล่อยเว้นว่างไม่ได้


6. หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้วให้คลิกปุ่ม Save เพื่อทำการบันทึกข้อมูลในระบบ ซึ่งข้อมูลจะ update เมื่อ login ครั้งถัดไป จากนั้นให้กดปุ่ม Back To THAIJO เพื่อกลับไปยัง ThaiJO หรือกดปุ่ม Sign Out เพื่อออกจากระบบบริเวณมุมบนขวาได้เลย

Save

7. การตรวจสอบผลการปรับปรุงข้อมูลบัญชีผู้ใช้ทำได้โดยออกจากระบบและเข้าสู่ระบบใหม่ จากนั้นให้ไปยังหน้า Profile อีกครั้ง ระบบจะแสดงข้อมูลที่ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขไปก่อนหน้านี้ หากไม่มีการแสดงข้อมูลดังกล่าวอาจเนื่องมาจากข้อมูลบาง Filed มีความยาวเกินกว่าที่ระบบกำหนดไว้ เช่น Biography, Mailing Address, Reviewing Interests เป็นต้น ให้ลดทอนข้อมูลใน Filed เหล่านี้ แล้วบันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้ง

Proof Profile

 

การปรับปรุงข้อมูลบัญชีผู้ใช้ในระบบ ThaiJO ทำเพียงที่เดียวและครั้งเดียว เนื่องจากเป็นระบบ Single Sign-On (SSO) ฉะนั้น ผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิจะติดต่อประสานงานกับกองบรรณาธิการวารสารใดก็ไม่ต้องทำการปรับปรุงข้อมูลบัญชีผู้ใช้อีกแล้ว