วัตถุประสงค์และขอบข่ายการตีพิมพ์

Journal of Information and Learning เป็นวารสารวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา การจัดการและบริการสารสนเทศ การรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนรู้ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 

การกลั่นกรองบทความ

บทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer review) อย่างน้อย 3 ท่าน ในรูปแบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบข้อมูลซึ่งกันและกัน (Double-blind peer review) และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

 

วาระการจัดพิมพ์

วารสารราย 4 เดือน
ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

 

ภาษาที่รับตีพิมพ์

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์

บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์

 

ค่าตีพิมพ์บทความ

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต้องชำระเงินค่าตีพิมพ์บทความตามอัตราที่วารสารกำหนด (3,000 - 4,000 บาท)

 

จำนวนบทความต่อฉบับ

12-16 บทความ

 

นโยบายการเข้าถึงบทความ

Journal of Information and Learning เปิดให้เข้าถึงบทความได้อย่างเสรี (Open access) เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในวงกว้าง

 

ประกาศลิขสิทธิ์

Journal of Information and Learning ดำเนินการโดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยเจ้าของลิขสิทธิ์จะมีสิทธิในการทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่งานบทความ ทั้งรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การทำฉบับสำเนา การแปล และการผลิตซ้ำในรูปแบบต่างๆ ลิขสิทธิ์ในบทความเป็นของผู้เขียนและสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตีพิมพ์ตามความเหมาะสม รวมทั้งการตรวจทานแก้ไข การปรับข้อความ หรือขัดเกลาภาษาให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับผลการวิจัยและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความถือเป็นความคิดเห็นและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้เขียน

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ชื่อและอีเมลผู้เขียนที่กรอกในเว็บไซต์วารสารนี้ใช้สำหรับกระบวนการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์เท่านั้น จะไม่มีการเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือบุคคลอื่น

 

ผู้จัดพิมพ์

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

ประวัติวารสาร

Journal of Information and Learning [JIL] เดิมชื่อ วารสารวิทยบริการ เริ่มจัดพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2533 จากนั้นในปี พ.ศ. 2557 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 (2558-2562) โดยผ่านการรับรองคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2563 วารสารเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 (2563-2567) โดยผ่านการรับรองคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ซึ่งทำให้วารสารมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และได้ทำการเปลี่ยนชื่อวารสารเป็น Journal of Information and Learning ตั้งแต่ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 จากนั้นในปี พ.ศ. 2564 วารสารได้เข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ครั้งที่ 2 (2564-2567) ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 อีกครั้ง 

Journal of Information and Learning มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา การจัดการและบริการสารสนเทศ การรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนรู้ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จัดพิมพ์โดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดำเนินงานและรูปแบบวารสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ภายใต้การนำของบรรณาธิการในแต่ละช่วงเวลา ดังนี้

  • ปี พ.ศ. 2533 - 2562       บรรณาธิการ คือ นายพิเชษฐ เพียรเจริญ
  • ปี พ.ศ. 2563 - 2565       บรรณาธิการ คือ รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
  • ปี พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน     บรรณาธิการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร ช่วยอารีย์