วัตถุประสงค์และขอบข่ายการตีพิมพ์

Journal of Information and Learning เป็นวารสารวิชาการมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา การจัดการและบริการสารสนเทศ การรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนรู้ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 

การกลั่นกรองบทความ

บทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) อย่างน้อย 2 ท่าน ในรูปแบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบข้อมูลซึ่งกันและกัน (Double-Blind Peer Review) และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

 

วาระการจัดพิมพ์

วารสารราย 4 เดือน
ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

 

ภาษาที่รับตีพิมพ์

อังกฤษและไทย

 

ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์

บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์

 

จำนวนบทความต่อฉบับ

8-12 บทความ

 

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความละ 3,000 บาท

 

นโยบายการเข้าถึงบทความ

Journal of Information and Learning เปิดให้เข้าถึงบทความได้อย่างเสรี (Open Access) เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในวงกว้าง

 

ประกาศลิขสิทธิ์

Journal of Information and Learning ดำเนินการโดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยเจ้าของลิขสิทธิ์จะมีสิทธิในการทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่งานบทความ ทั้งรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การทำฉบับสำเนา การแปล และการผลิตซ้ำในรูปแบบต่างๆ ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของผู้เขียนและสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตีพิมพ์ตามความเหมาะสม รวมทั้งการตรวจทานแก้ไข การปรับข้อความ หรือขัดเกลาภาษาให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับผลการวิจัยและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความถือเป็นความคิดเห็นและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้เขียน

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ชื่อและอีเมลผู้เขียนที่กรอกในเว็บไซต์วารสารนี้ใช้สำหรับกระบวนการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์เท่านั้น จะไม่มีการเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือบุคคลอื่น

 

ผู้จัดพิมพ์

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

ประวัติวารสาร

วารสารสารสนเทศและการเรียนรู้ เดิมตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการภายใต้ชื่อ วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จนถึงปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2563) และเปลี่ยนชื่อเป็น Journal of Information and Learning ตั้งแต่ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา การจัดการและบริการสารสนเทศ การรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนรู้ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง