การเตรียมต้นฉบับ

จัดพิมพ์ต้นฉบับด้วยโปรแกรม Microsoft Word กระดาษขนาด A4 ระยะขอบกระดาษทั้ง 4 ด้าน ขนาด 1 นิ้ว จัดรูปแบบเนื้อหาเป็น 1 คอลัมน์ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New พร้อมระบุหมายเลขหน้าในตำแหน่งมุมขวาล่าง

1) ชื่อบทความ ใช้ตัวอักษรขนาด 18 pt ตัวหนา จัดย่อหน้าแบบจัดกลาง

2) ชื่อผู้เขียน ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด และอีเมลผู้แต่ง ใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt ตัวปกติ จัดย่อหน้าแบบจัดกลาง

3) บทคัดย่อและคำสำคัญ ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt ตัวปกติ

4) หัวเรื่องหลัก ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt ตัวหนา จัดย่อหน้าแบบชิดซ้าย

5) หัวเรื่องรอง ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt ตัวเอียง จัดย่อหน้าแบบชิดซ้าย

6) เนื้อหา ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt ตัวปกติ

7) เอกสารอ้างอิง ใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt ตัวปกติ จัดย่อหน้าแบบชิดซ้าย

 

การอ้างอิง

รูปแบบการอ้างอิงใช้มาตรฐานของ APA 6th edition (American Psychological Association) และเพื่อโอกาสในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในวงกว้าง รูปแบบการอ้างอิงต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยกำหนดรูปแบบการอ้างอิงจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้

1) รายการอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยต้องแปลงเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ

2) จัดเรียงลำดับรายการอ้างอิงตามลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษ

3) หากไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนและชื่อเรื่องที่เป็นภาษาอังกฤษให้ใช้วิธีการถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน (Thai Romanization) โดยใช้หลักเกณฑ์ของ Library of Congress ซึ่งแนะนำให้ใช้โปรแกรมแปลงสาส์นที่พัฒนาโดย NECTEC

4) แปลความหมายชื่อเรื่อง (Translated Title) ไว้ในวงเล็บสี่เหลี่ยม [...] หลังข้อความ Thai Romanization

 

1. การอ้างอิงในเนื้อหา

การอ้างอิงในเนื้อหาเพื่อระบุแหล่งที่มาของข้อมูล ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยระบุนามสกุลผู้ผู้เขียนและปี ค.ศ. ที่พิมพ์ของเอกสารไว้หน้าหรือหลังข้อความที่ต้องการอ้างอิง และอาจระบุเลขหน้าของเอกสารที่อ้างด้วยก็ได้หากต้องการ


1.1 กรณีอ้างหน้าข้อความ เช่น

Maguire (2018) ...
Henderson and Sancho (2019, p. 28) ...
Pickford, Alli, and Kane (2020, pp. 78-89) ...


1.2 กรณีอ้างหลังข้อความ เช่น

… (Maguire, 2018)
… (Henderson & Sancho, 2019, p. 28)
… (Pickford, Alli, & Kane, 2020, pp. 78-89)

สำหรับรายการอ้างอิงมีผู้เขียน 3-5 คน เมื่อมีการอ้างถึงครั้งต่อมาให้ระบุนามสกุลผู้ผู้เขียนคนแรก ตามด้วย et al. และปี ค.ศ. ที่พิมพ์เอกสาร เช่น
Pickford et al. (2020, pp. 78-89) ...
… (Pickford et al., 2020, pp. 78-89)
กรณีที่รายการอ้างอิงมีผู้เขียน 6 คนขึ้นไป ระบุนามสกุลผู้เขียนคนแรก ตามด้วย et al. และปี ค.ศ. ที่พิมพ์เอกสาร

 

2. เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ

การรวบรวมรายการเอกสารที่ใช้อ้างอิงในผลงานทั้งหมดไว้ท้ายบทความ ซึ่งผู้อ่านสามารถตรวจสอบข้อมูลทางบรรณานุกรมของเอกสารได้จากรายการเอกสารอ้างอิง


2.1 บทความวารสาร (Journal Articles)

รูปแบบ
Author, A. A. (year). Title of article. Title of Journal, Volume(Issue), pp-pp.

Author, A. A., & Author, B. B. (year). Title of article. Title of Journal, Volume(Issue), pp-pp. doi: xx.xxxxxxxxxx (for article with DOI)

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year). Title of article. Title of Journal, Volume(Issue), pp-pp. Retrieved from URL (for article without DOI)

ตัวอย่าง
Panjor, F. (2018). The comparative study on the participation of civil society organizations on the peace process: The cases of southern Philippines and southern Thailand. Academic Services Journal, Prince of Songkla University, 29(3), 202-211.

รูปแบบการแปลงอ้างอิงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
Author, A. A. (year). Romanized Title [Translated Title]. Title of Journal, Volume(Issue), pp-pp.


2.2 หนังสือ (Books)

รูปแบบ
Author, A. A. (year). Title of book. Location: Publisher.

Author, A. A. (year). Title of book. Retrieved from URL (for book online)

ตัวอย่าง
Gomez-Mejia, L. R., Balkin, D. B., & Cardy, R. L. (2007). Management (3rd ed.). Boston: McGrawHill.

รูปแบบการแปลงอ้างอิงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
Author, A. A. (year). Romanized Title [Translated Title]. Location: Publisher.

ต้นฉบับภาษาไทย
ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์. (2558). เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการสารสนเทศ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ตัวอย่างการแปลงอ้างอิง
Mettarikanon, D. (2015). Theknōlōyī sārasonthēt læ kānsư̄sān phư̄a kānčhatkān sārasonthēt [Information and communication technology for information management]. Bangkok: Chulalongkorn University.


2.3 หนังสือที่มีบรรณาธิการรับผิดชอบ (Book Chapters)

รูปแบบ
Author, A. A., & Author, B. B. (year). Title of chapter. In A. Editor (Ed.), Title of book (pp. xxx-xxx). Location: Publisher.

ตัวอย่าง
Hartley, J. T., Harker, J. O., & Walsh, D. A. (1980). Contemporary issues and new directions in adult development of learning and memory. In L. W. Poon (Ed.), Aging in the 1980s: Psychological issues (pp. 239-252). Washington, DC: American Psychological Association.

รูปแบบการแปลงอ้างอิงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
Author, A. A., & Author, B. B. (year). Romanized Title of chapter [Translated Title of chapter]. In A. Editor (Ed.), Romanized Title of book [Translated Title of book] (pp. xx-xx). Location: Publisher.


2.4 ผลงานในการประชุมวิชาการ (Conference papers/proceedings)

รูปแบบ
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year, month). Title of paper or poster. In A. Editor (Ed.), Title of conference (pp. xx-xx). Location: Publisher.

Author, A. A., & Author, B. B. (year). Title of paper. Proceedings of Title of conference, Location, id. doi: xx.xxxxxxxxxx (for proceedings published online)

Author, A. A. (year, month). Title of paper. Paper presented at Title of conference, Location. Abstract retrieved from URL (for conference paper abstract retrieved online)

ตัวอย่าง
Vichit, N., & Ratanamahatana, C. A. (2019, May). Dual increment shapelets: A scalable shapelet discovery for time series classification. In P. Boonyopakorn, P. Meesad, S. Sodsee, & H. Unger (Eds.), International Conference on Computing and Information Technology (IC2IT 2019) (pp. 3-14). Thailand: Springer.

รูปแบบการแปลงอ้างอิงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
Author, A. A. (year, month). Romanized Title of paper [Translated Title of paper]. In A. Editor (Ed.), Romanized Title of conference [Translated Title of conference] (pp. xx-xx). Location: Publisher.


2.5 วิทยานิพนธ์ (Thesis/Dissertation)

รูปแบบ
Author, A. A. (year). Title of Dissertation or Master's thesis (Doctor dissertation or Master's thesis). Name of Institution, Location.

Author, A. A. (year). Title of Dissertation or Master's thesis (Doctor dissertation or Master's thesis). Retrieved from URL (from database services)

ตัวอย่าง
Kortaeng, T., & Wichai, N. (2013). Effects of learning virtual classroom based on brain-based learning of undergraduate students, Prince of Songkla University, Pattani Campus (Master's thesis). Prince of Songkla University, Pattani.

รูปแบบการแปลงอ้างอิงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
Author, A. A. (year). Romanized Title of Dissertation [Translated Title of Dissertation] (Doctor dissertation or Master's thesis). Name of Institution, Location.


2.6 เว็บไซต์ (Websites)

รูปแบบ
Author, A. A. (year, month day). Title of content. Retrieved from URL

ตัวอย่าง
Zantal-Wiener, A. (2019, March 26). Virtual reality could become ubiquitous. But can it be monetized? Retrieved from https://blog.hubspot.com/marketing/monetizing-immersive-technology

รูปแบบการแปลงอ้างอิงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
Romanized Author Author’s in original language. (year, month day). Romanized Title of content [Translated Title of content]. Retrieved from URL

ต้นฉบับภาษาไทย
วิจารณ์ พานิช. (2563, มกราคม 21). ทฤษฎีเป็นเครื่องมือมากกว่าเป็นเป้าหมายของการเรียนรู้. สืบค้นจาก https://www.gotoknow.org/posts/674605

ตัวอย่างการแปลงอ้างอิง
Wičhān Panich วิจารณ์ พานิช. (2020, January 21). thritsadī pen khrư̄angmư̄ māk kwā pen paomāi khō̜ng kān rīanrū [Theory is more than a tool for the goal of learning]. Retrieved from https://www.gotoknow.org/posts/674605