ที่ปรึกษา

ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว
ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี ประเทศไทย

 

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.สมพร ช่วยอารีย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี ประเทศไทย

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ผศ.ดร.ศรัณย์ลิตา โชติรัตน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี ประเทศไทย

ดร.ชไมพร อินทร์แก้ว
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี ประเทศไทย

 

กองบรรณาธิการ

Prof.Farok Bin Zakaria, Ph.D.
คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี ประเทศไทย

Jane L. Howland, Ph.D.
University of Missouri, Columbia, USA

ศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย

ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ศ.ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์
สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี ประเทศไทย

ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย

รศ.ดร.จันทิมา เขียวแก้ว
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

รศ.ดร.ณัฐพล รำไพ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน
สาขาวิช าศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี ประเทศไทย

รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย

รศ.ดร.วิชัย นภาพงศ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี ประเทศไทย

รศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม ประเทศไทย

รศ.ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล
ข้าราชการบำนาญ สงขลา ประเทศไทย

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
ข้าราชการบำนาญ สตูล ประเทศไทย

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย

ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ ประเทศไทย

 

ฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.สล้าง มุสิกสุวรรณ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี ประเทศไทย

ดร.ชนุวรรณ เพชรกล้า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี ประเทศไทย

 

บรรณาธิการจัดการ

คณิศร รักจิตร
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี ประเทศไทย

ฝ่ายจัดการ

กุลวดี สาระพร
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี ประเทศไทย

จุฑารัตน์ ปานผดุง
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี ประเทศไทย

นิชดา นวลละออง
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี ประเทศไทย

นุสรา โต๊ะเซะ
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี ประเทศไทย

ภัทธ์ เอมวัฒน์
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี ประเทศไทย

วิชญาพร เฟื่องฟูขจร
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี ประเทศไทย

ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี ประเทศไทย

อมรพรรณ พัทโร
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี ประเทศไทย