ที่ปรึกษา

ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

บรรณาธิการ

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

กองบรรณาธิการ

Prof.Farok Bin Zakaria, Ph.D., คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Jane L. Howland, Ph.D., University of Missouri, Columbia

ศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.จันทิมา เขียวแก้ว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รศ.ดร.ณัฐพล รำไพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.วิชัย นภาพงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รศ.ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

 

ฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.สล้าง มุสิกสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.ชนุวรรณ เพชรกล้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.ชไมพร อินทร์แก้ว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

บรรณาธิการจัดการ

คณิศร รักจิตร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ฝ่ายจัดการ

กุลวดี สาระพร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จุฑารัตน์ ปานผดุง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นิชดา นวลละออง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นุสรา โต๊ะเซะ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภัทธ์ เอมวัฒน์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชญาพร เฟื่องฟูขจร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อมรพรรณ พัทโร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์