ข่าวประกาศ

เปลี่ยนชื่อวารสารเป็น Journal of Information and Learning

2020-06-08

วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปลี่ยนชื่อเป็น Journal of Information and Learning [JIL] ตั้งแต่ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป หรือตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป