Current Issue

Vol. 32 No. 2 (2020): สู่โลก POSTHUMAN

โลกหลังมนุษย์ (The Posthuman World)  คือสภาวะแห่งจุดตัดของการเชื่อมประสานระหว่าง กระแสความคิดที่มุ่งวิพากษ์วิจารณ์การมองมนุษย์เชิงมนุษย์นิยมตามอุดมคติแบบเก่า และ กระแสความเคลื่อนไหวซึ่งมุ่งวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดที่แบ่งแยกมนุษย์ออกจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และยกให้มนุษย์อยู่เหนือสิ่งอื่นใด วิธีคิดแบบหลังมนุษย์คือเครื่องมือที่จะสำรวจตรวจตราและนำพาเราสืบสวนตรวจสอบสรรพสิ่งต่างๆ ในสภาวการณ์ที่โลกและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายกำลังจะสูญพันธุ์ ถูกทำลายล้างโดยการคุกคามของเทคโนโลยีก้าวหน้า สภาวะปั่นป่วนของบรรยากาศโลก ธรรมชาติผิดฤดูกาล และโรคอุบัติใหม่ จนไปถึงทุนนิยมครองโลก ซึ่งมนุษย์แทบไม่มีโอกาสใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกต่อไป

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับนี้ รวมเอาบทความวิชาการทั้งเป็นผลส่วนหนึ่งของกระแสความเคลื่อนไหวของสังคมศาสตร์แบบหลังมนุษย์ คือ “เส้นชีวิตระหว่างลิงกังกับคนเลี้ยงลิง: สู่พื้นที่แบบหลังมนุษย์นิยมแห่งการอยู่อาศัยและการกลาย” ของ พัชราภรณ์ จักรสุวรรณ์ และ ชยา วรรธนะภูติ การศึกษาระหว่างมนุษย์กับรัฐ ซึ่งจะเรียกว่า “อมนุษย์” ก็คงได้ ในบทความเรื่อง “การพยายามสร้างสภาวะยกเว้นจากการบังคับใช้อำนาจรัฐของม้งในประเทศไทย” ของ อุไร ยังชีพสุจริต จนไปถึงงานวิชาการที่เรียกว่า “อมนุษย์ศึกษา” ใน “ป้ายรถเมล์กายสิทธิ์: วัตถุจำแลงของการเมืองในชีวิตประจำวันต่อโครงสร้างระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร” ของ วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์ และชีวิตแรงงานภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ของ กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์ ใน “บทบาทของมาตรฐานแรงงานสากลในการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการทำงานทางไกลระหว่างโคโรนาไวรัสแพร่ระบาด” แน่นอนว่า สังคมศาสตร์วิชาการที่ตระหนักถึงความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงในสังคมยังคงจำเป็นอยู่เช่นกัน ดังสะท้อนผ่านบทความPolitical Communication via Social Media: Future Forward Party’s Message Appeals and Media Format Usage on Facebook and Twitter and Links to Political Participation of Generation Z Audiences” ของ อัจฉรียา ประสิทธิ์วงศา และ อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์

สังคมศาสตร์ ฉบับนี้ถือเป็นงานส่งท้ายปี 2563 ปีที่มนุษย์เผชิญกับความปั่นป่วนจากการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ COVID 19 กันไปทั่วโลก จะว่าไป ปีที่กำลังจะผ่านไปนี้ คือปีแห่งการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ “โลกหลังมนุษย์” โดยแท้ หวังว่า ผู้อ่าน คงจะได้รับทั้งความรู้และอรรถรสเชิงวิชาการทั้งแบบเดิมและแบบใหม่ ซึ่งวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืนหยัดที่จะนำเสนอสู่บรรณพิภพอย่างมั่นคงเสมอมา

Published: 2020-12-30
View All Issues

"สังคมศาสตร์" คือวารสารวิชาการ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่โดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 บรรณาธิการและกองบรรณาธิการ ประกอบไปด้วยนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ทั้งที่มาจากคณาจารย์ในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการที่มีคุณภาพสูง บทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะที่เป็นผลงานวิชาการทางด้านมานุษยวิทยา การศึกษาการพัฒนา วัฒนธรรมศึกษา สังคมวิทยา ภูมิศาสตร์ เพศภาวะศึกษา และบทความด้านสังคมศาสตร์อื่นๆ โดยเป็นวารสารที่มีการประเมินบทความก่อนตีพิมพ์ (Referred Journal) บทความทางวิชาการที่ได้ลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร “สังคมศาสตร์” ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind peer-reviewed) “สังคมศาสตร์” มีกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

“สังคมศาสตร์” จัดการแบ่งประเภทของบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) บทความวิจัย 2) บทความทางวิชาการ 3) บทความปริทัศน์ (Review article) และ 4) บทความวิจารณ์หนังสือ (Book review) ที่นำเสนอองค์ความรู้จากงานวิจัย แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา วารสาร “สังคมศาสตร์” ได้เริ่มผลิตและเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online). เลขมาตรฐานสากล (ISSN) ดังนี้ ISSN 0125-4138 (Print) และ ISSN 2672-9563 (Online) ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ โดยสามารถศึกษารายละเอียดจากคู่มือการจัดทำบทความทางวิชาการ ดาวน์โหลดได้ที่นี่