การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปทดลองใช้ในการพัฒนาธุรกิจ

ผู้แต่ง

  • Sucheera Tanavut

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัจจัยที่เหมาะสมในการกำหนดเป็นรูปแบบ และนำไป พัฒนาเป็นเครื่องมือสำหรับพิสูจน์ทฤษฎีกับกลุ่มตัวอย่างอื่น  ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative   Research)ในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ดำเนินการวิจัยโดยการทบทวนวรรณกรรม  ศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  นำองค์ประกอบ 3  ห่วง  2  เงื่อนไข มาสังเคราะห์เป็นตัวแปร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม  แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์  และแบบบันทึกการประชุมกลุ่มย่อย  

ผลการวิจัยพบว่า ด้านความรู้  กลุ่มตัวอย่างสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้  ด้านคุณธรรม  มีความรู้  รัก  สามัคคี  ภายในกลุ่ม ด้านการมีเหตุผล  มีความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจ  กล้าตัดสินใจ  และมีการยกระดับความคิด  จิตใจในการดำรงชีพ   ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดี  มีการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน  และมีการวางแผนการผลิตเป็นขั้นเป็นตอน  ด้านความพอประมาณ  กลุ่มตัวอย่างมีความยินดีในสิ่งที่ทำ  สามารถนำหลักการวางแผน  และการบริหารจัดการมาใช้ในการประกอบอาชีพ  และมีการแสวงหาวิธีการลดรายจ่ายและไม่ฟุ่มเฟือยในการดำเนินชีวิต 

References

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2556). รายงานสถานการณ์การนำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสร้างความมั่นคงของมนุษย์. ประจำปี 2556 กรุงเทพฯ : กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

กระทรวงมหาดไทย. (2552). คู่มือการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนา
ชุมชน.

เฉลิมพงษ์ คงเจริญ. (2553). ระบบเศรษฐกิจไทยก่อนวิกฤตการณ์การเงิน พ.ศ. 2540 (พ.ศ.2530 –2540).
โครงการเมธีวิจัยอาวุโส. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

ไชยรัตน์ ปราณีและคณะ. (2551). การศึกษาโครงการวิจัยเอกสารชุมชนต้นแบบที่นำแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน.

พระยุทธศิลป์ ยุทธสิปโป. (2554). การบริหารงานโดยการประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม. วิทยาลัยสงฆ์นครพนม.

นครพนม : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.
เพ็ญจันทร์ สังข์แก้ว. (2551). รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพา
ตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทธุรกิจเกษตรของเกษตรกรปลูกมะขามหวานเพื่อการค้า
จังหวัดเพชรบูรณ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2556). เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย.
เอกสารประกอบการสอน. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

มูลนิธิชัยพัฒนา. (2555).การพัฒนาธุรกิจชุมชน . กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้ง.

วิลาสินี ศรีสุวรรณ และคณะ. (2555). การบริการวิชาการแก่สังคมด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมเพื่อ
สร้างชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านร่องปลายนา จังหวัดเชียงราย. คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

วันชัย พละไกร. (2550). ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาบ้าน
ตำแย ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี.

วันวิสา สีวัน. (2556). ค่านิยมทางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมปัจจุบัน.บทความเชิงวิชาการ .
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . (2558). ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12. เอกสารประกอบการระดมความคิดเห็น ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2541). ปรัชญาแท้จริงของเศรษฐกิจ
พอเพียง. ____สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10. เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง : หนทางรอดของสังคมไทย.
เทศาภิบาล : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. (2552). 60 ปี
ครองราชย์ประโยชน์สุข ประชาราษฏร์. กรุงเทพฯ : สำนักงาน กปร.

สุภางค์ จันทวานิช. (2553). วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 17. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

03-06-2017

How to Cite