กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (2558). ชรัติ อุ่นสัมฤทธิ์. (2550). การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของกองทัพบกเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเพมหา

ผู้แต่ง

  • Paween Pethcharut
  • Tanin Kongsila

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล และการเปิดรับสื่อในการส่งเสริมการเกษตร และ 2) เพื่อศึกษาความต้องการการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรของผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร การยางแห่งประเทศ จำนวน 167 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ระดับการศึกษาปริญญาตรี ตำแหน่งปฎิบัติงาน คือ นักวิชาการเกษตร อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ คือ ภาคกลางและภาคตะวันออก มีการเปิดรับสื่อ จากสื่อบุคคล เปิดรับจาก จากอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ สื่อมวลชน เปิดรับจากโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ เปิดรับจากตำรา คู่มือ สื่อกิจกรรม เปิดรับจากกิจกรรมร่วมกับเกษตรกร สื่ออินเตอร์เน็ต เปิดรับ ข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซด์ ด้านเนื้อหาที่เปิดรับ คือ ความรู้ด้านการเกษตร โดยภาพรวมผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร มีความต้องการการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ด้านการสื่อสาร ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการสอน และด้านกิจกรรมสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการผลิตสื่อ อยู่ในระดับปานกลาง

References

การยางแห่งประเทศไทย. 2559. พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558. สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร.

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2559. บทบาทขององค์กรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในงานส่งเสริมการเกษตร. สืบค้น จาก www.mwit.ac.th/~keng/lesson05/10.doc วันที่ 22 ธันวาคม2559
บุญชม ศรีสะอาด. 2535. การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สุวิริยาสาส์น.

ยุพดี ฐิติกุลเจริญ. 2537. ทฤษฎีการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์.

ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง. 2558. ประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. Veridian E-Journal, Silpakorn University สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 8( 3).

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร. 2558. สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม ปี 2559. กรุงเทพฯ: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

สุดปฐพี เวียงสี. 2554. The 7 C’s of Communication. [ออนไลน์]. [สืบค้นวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560] จาก http://www.sudpatapee.com.

วิจิตร อาวะกุล. 2535. หลักการส่งเสริมการเกษตร. กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด.

อุทัย แก้วรุ่งเรือง. 2554. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร. [ออนไลน์]. [สืบค้นวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560] จากhttp://www.gotoknow.org/posts/445699.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

21-05-2018

How to Cite