คุณลักษณะสำคัญคนวิเทศสัมพันธ์ สู่จุดยืนยุคไทยแลนด์ 4.0 กับความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย

ผู้แต่ง

  • Chadaporn Chotiradapa

บทคัดย่อ

การสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” จำเป็นต้องเริ่มต้นจากการเติมเต็มศักยภาพของคน (Growth for People) เพื่อให้ได้คนในอนาคตของประเทศที่จะต้องมีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ และสามารถปรับตัวรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  

ผู้เขียนในฐานะนักวิเทศสัมพันธ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิเทศสัมพันธ์โดยตรง จึงมองว่าเราในฐานะผู้ปฎิบัติงานด้านกิจการต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันที่ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาคน การมีคนวิเทศสัมพันธ์ที่มีจุดยืนชัดเจน มีความตระหนักถึงบทบาทสำคัญของงานวิเทศสัมพันธ์ในการสร้างนวัตกรรมการทำงานในรูปแบบใหม่ที่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก จึงเป็นการสร้างความพร้อมให้สถาบันอุดมศึกษาของตนเองก้าวไปข้างหน้าเพื่อผลักดันนโยบายไทยแลนด์ 4.0 “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยเหตุผลนี้ ผู้เจียนจึงเห็นว่า คุณลักษณะของคนวิเทศสัมพันธ์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตนเองและองค์กร ที่ไม่เพียงแต่จะทำให้คนวิเทศสัมพันธ์สามารถปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรู้เท่าทัน แต่ยังนำไปสู่โอกาสและความท้าทายใหม่ ที่จะทำให้องค์กรสามารถดำรงอยู่ได้อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0

References

กีรติ ยศยิ่งยง. 2552. องค์กรแห่งนวัตกรรม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ชฎาพร โชติรดาภาณ์. 2559. “วิเทศสัมพันธ์: กาลเวลาที่ต้องลอกคราบ”, วารสารพิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร.

ภัทร ฉลาดแพทย์. 2556. วิชาชีวิตและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่ห้องเรียนไม่มีสอน. กรุงเทพฯ: กู๊ดไลฟ์,
นรา สุภัคโรจน์. 2558. เปลือยความคิดซีอีโอ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โพสต์บุ๊กส์.

ธานินทร์ ผะเอม. 2559. เอกสารประกอบการสัมมนา Thailand Quality Award 2015 Winner Conference, วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม.

ปุรชัย เปี่ยมสมบูรณ์. 2551. บุคลิกของคนทำงานวิเทศสัมพันธ์. (ออนไลน์). แหล่งที่มา: http://planning.anamai.moph.go.th/kmportal/news/files/anamai_8287811.pdf

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท). 2552. ลับคมคนวิเทศ. กรุงเทพฯ: มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท).

อานันท์ ปันยารชุน. (2558). “สู่บริบทใหม่ของประเทศด้วยธรรมาภิบาลในระบอบประชาธิปไตย”, วิทยุสราญรมย์.

สุรพล ราชภัณฑารักษ์และคณะ. 2527. แนวคิดว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. เอกสารประกอบการสอนรายวิซา. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สุวิทย์ เมษิณทรีย์. 2553. เมื่อโลกไม่ใช่ใบเดิม. กรุงเทพฯ: อินเตอร์เนชั่นแนล วินเทจ.
สุวิทย์ เมษิณทรีย์. 2560. ปรัชญาการดำเนินชีวิตสู่ Thailand 4.0. (ออนไลน์). แหล่งที่มา: https://www.facebook.com/drsuvitpage/.

อ้อม ประนอม. 2556. ดอกไม้ในรอยยิ้ม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ be BRIGHT.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

21-05-2018

How to Cite