ผลการใช้ชุดการสอนวิชาสถิติพื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้แต่ง

  • Manus Sawangngam

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนวิชาสถิติพื้นฐานโดยใช้ชุดการสอน 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสถิติพื้นฐานโดยใช้ชุดการสอน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 6 เขตพื้นที่ คือ เขตพื้นที่เชียงราย เขตพื้นที่ลำปาง เขตพื้นที่พิษณุโลก เขตพื้นที่ตาก เขตพื้นที่น่าน และเขตพื้นที่เชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสถิติพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1,825 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 4 เขตพื้นที่ คือ เขตพื้นที่เชียงราย เขตพื้นที่ลำปาง เขตพื้นที่พิษณุโลก และเขตพื้นที่น่าน จำนวน 101 คนได้มาโดยสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Random Sampling) จากประชากร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) ชุดการสอนวิชาสถิติพื้นฐานจำนวน 14 ชุด  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติพื้นฐาน 3) แบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาสถิติพื้นฐานโดยใช้ชุดการสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test แบบ One - Sample

ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนวิชาสถิติพื้นฐานโดยใช้ชุดการสอน ในภาพรวม 4 เขตพื้นที่ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาในแต่ละเขตพื้นที่ พบว่า ทุกเขตพื้นที่ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสถิติพื้นฐานโดยใช้ชุดการสอน ในภาพรวม 4 เขตพื้นที่ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละเขตพื้นที่ พบว่า ทุกเขตพื้นที่ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของนักศึกษา อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  

References

กุศยา แสงเดช. (2545). ชุดการสอน. กรุงเทพฯ : เจ้าพระยาระบบการพิมพ์.

ธีระยุทธ เพลิดพริ้ง, ทักษิณา เครือหงส์ และศิริพรรณ รุ่งสังข์. (2551) การสร้างชุดการเรียนวิชาปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 1 เรื่องการหาความเร็วเสียงโดยวิธีเรโซแนนซ์. วารสารวิชาการและงานวิจัย มทร.พระนคร
ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที 5 : 203. สืบค้นเมื่อ 20
กุมภาพันธ์ 2560, จาก http://journal.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/Special-
Science-27.pdf

พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2550). หลักการวัดและการประเมินผลการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : ฮาส์ออฟเคอร์มีสท์.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. (2554). รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี
(หลักสูตรปรับปรุง). เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.

มานัส แสวงงาม. (2548). สถิติเบื้องต้น. พะเยา : นครนิวส์การพิมพ์.

----------. (2558). การสร้างชุดการสอนวิชาสถิติพื้นฐาน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เชียงราย. เชียงราย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.

รัตนา สิทธิอ่วม, พัชรินทรา ชัยสมตระกูล และสุธีรา วิไลกุล. (2559). การหาประสิทธิภาพชุดการสอนฝึก
ปฏิบัติวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 เรื่องรายการปรับปรุง ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ (20 พฤษภาคม 2560).
นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 3 : 152.

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. เทคนิคการวัดผลการเรียนรู้. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2543.

วัชรี มูลทองสุข. (2555). ผลการใช้ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ เรื่องการใช้โปรแกรมตารางทำการ
สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2560, จาก
http://www. repository.rmutt.ac.th/bitstream/handle/123456789/1293/131869.pdf?sequence=1

วิษณุ บัวเทศ. (2553). การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. กำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร. สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2560, จาก http://research.kpru.ac.th/old/Joumal_HSS/
images/TGT/2554/pats1/4.pdf

สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ. (2546). 20 วิธีการจัดการเรียนรู้. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์.

เสริมศิริ แต่งงาม และเบญจพร สว่างศรี. (2554). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเซต
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
โดยใช้ชุดการเรียนแบบกลุ่มช่วยเหลือเพื่อน. สุพรรณบุรี. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี. สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2560, จาก http://research.rmutsb.ac.th/
fullpaper/2555/25552391441138.pdf.

Duane, James E. (1973). Individualized Instruction Programs and Material. Eaglewood Cliff,
New Jersey : Education Technology Publication.

Good, Carter V. (1973). Dictionary of Education. New York : McGraw Hill.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

21-05-2018

How to Cite