การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมรดกทางวัฒนธรรมตำบลไตรตรึงษ์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร

ผู้แต่ง

  • Ratchaneewan Boonanont

คำสำคัญ:

Fruit bar, main ingredients, Mulberry, Mixture design

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันของตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  2) เพื่อศึกษามรดกทางวัฒนธรรมของตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  และ3) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บนฐานมรดกทางวัฒนธรรมของตำบลไตรตรึงษ์  อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก  แบบสอบถามและแบบผลิตภัณฑ์เก็บรวบรวมข้อมูลจากปราชญ์ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในตำบลไตรตรึงษ์ จำนวน 12 คน นักท่องเที่ยว จำนวน 364 คน ผู้ประกอบการฯ จำนวน 30 และภาคีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของตำบลไตรตรึงษ์ จำนวน 8 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า  ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันของตำบลไตรตรึงษ์  อำเภอเมือง   จังหวัดกำแพงเพชร มี 2 ประเภท ได้แก่  ผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้สอยและตกแต่งบ้าน และผลิตภัณฑ์ที่นำไปบริโภค มรดกทางวัฒนธรรมของตำบลไตรตรึงษ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้  และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนฐานมรดกทางวัฒนธรรมตำบลไตรตรึงษ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ควรผลิตเป็นสินค้าที่ระลึกของตำบลไตรตรึงษ์ ได้แก่ เสื้อสกรีน ภาพโปสการ์ด และผ้าปักลาย

References

ใจภักดิ์ บุรพเจตนา. (2560). การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอประเภทของที่ระลึกของชุมชนบ้านหาดเสี้ยว
จังหวัดสุโขทัย.วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวทยาล วิจัยนเรศวร ปีที่ 7
(ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559), 146-159.

ประคอง กรรณสูต. (2542). สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร. (2544). วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา
จังหวัดกำแพงเพชร. กำแพงเพชร: อัดสำเนา.

วัดวังพระธาตุ. (2557). สถิตินักท่องเที่ยว. กำแพงเพชร. อัดสำเนา

วิวรณ์ สีหนาท. (2546). การศึกษาแนวทางการพัฒนาอาคารเพื่อการอนุรักษ์ชุมชนในพื้นที่ลุ่ม

คลอง กรณีศึกษาคลองอ้อมนนท์และคลองบางกอกน้อย จังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพฯ: สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. (2544). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง.

อาภรณ์ ชีวะเกรียงไกร. (2552). เศรษฐกิจสร้างสรรค์. 20 มิถุนายน 2552, http://www.nidambe11.net

เผยแพร่แล้ว

21-05-2018

How to Cite