การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชุมชนของคณะสงฆ์ จังหวัดสุรินทร์

ผู้แต่ง

  • Somkiet Phetchmark
  • Nootjaree Boonget

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชุมชนของคณะสงฆ์ จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มตัวอย่างคือ พระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 382 รูป ผลการวิจัยพบว่า คณะสงฆ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย=2.72) หากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ (ค่าเฉลี่ย=2.80)  ด้านการสื่อสาร (ค่าเฉลี่ย=2.78) ด้านงานฐานข้อมูล (ค่าเฉลี่ย=2.66) ด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนา (2.69)  และด้านการฝึกอบรมธรรมะ คุณธรรม จริยธรรม (ค่าเฉลี่ย=2.68)โดยด้านที่มีการใช้มากที่สุด ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านที่มีการใช้น้อยที่สุด ได้แก่ ด้านงานฐานข้อมูล

References

กรมการศาสนา. (ม.ป.ป.). แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559-2563.

ดริณ จักรพันธุ์ อินทร์อุดม. (2555). การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยผ่านสื่อใหม่: กรณีศึกษา
เว็บไซต์ธรรมะทูเดย์ดอทคอม. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สืบค้นจาก Chiang Mai University Library http://library.cmu.ac.th/rsc/?newsdetail.php&id=646.
ทศพนธ์ นรทัศน์. (2555). เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับพระพุทธศาสนา. สืบค้นเมื่อ 1 ต.ค. 2555, จาก Manager
Online: http:// www.manager.co.th/mwebboard/printComment.aspx?
QNumber=340315&MBrowse=8

พระเลิศพิพัฒน์ จนฺทปญฺโญ. (2554). ชื่อบทความ . วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม, 7(2), 6-16.

ยิ่งศักดิ์ นิติสิงห์. (2557). ความจำเป็นของพระสงฆ์ไทยกับการใช้ ICT ในยุคปัจจุบัน. สืบค้นเมื่อ
2 มกราคม 2558, จาก http:// www.phd.mbu.ac.th/index.php/2014-08-28-08-57-4/100-ict
สถาบันพระสังฆาธิการ สำนักงานพระพุทธศาสนา. (2558). คู่มือพระสังฆาธิการพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535, กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23. กรุงเทพฯ:

สำนักงานพระพุทธศานา.
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์. (2555). รายงานสรุปจำนวนวัด พระภิกษุ และสามเณร.
สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2558, จาก สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์:
srn.onab.go.th/index.php
สรุปรายงานการประชุมกลุ่ม การประชุมสุดยอดผู้นำพระพุทธศาสนาแห่งโลกครั้งที่ 4(15 ธ.ค.2553).
สืบค้นเมื่อ 8 มกราคม 2558, จาก http://www.wbs.mbu.ac.th/th/index.php?option
=com_content&task=view&id=69&Itemid=58

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-05-2018

How to Cite