ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางด้านกายภาพ และทางด้านเคมี ของผลสับปะรดภูแล กับระดับความบริบูรณ์ของผล ตั้งแต่เบอร์ 0 – 7

ผู้แต่ง

  • Sarote Panyamongkol

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางด้านกายภาพ และทางด้านเคมีของผลสับประรดภูแล กับระดับความบริบูรณ์ของผลสับปะรดตั้งแต่เบอร์ 0 – 7 และเพื่อศึกษาหาระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเก็บเกี่ยวสับปะรดภูแลที่มีความแก่หรือสุกตามที่ตลาดต้องการ และกำหนดเป็นข้อมูลจำเพาะด้านวัตถุดิบ ตัวอย่างผลสับปะรดภูแลเก็บเกี่ยวมาจากสวนในตำบลบ้านดู่(สวนสับปะรดภูวารี) และในตำบลนางแล(สวนลุงคำ เพ็งมี) อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย โดยคัดเลือกเก็บเกี่ยวผลตามระดับความบริบูรณ์ของผล ตั้งแต่เบอร์ 0-7 จากการวิจัยนี้พบว่า คุณลักษณะทางด้านกายภาพ สีเปลือกสับปะรดภูแลจากทั้งสองสวนเหมือนกัน คือ ที่ระดับความบริบูรณ์เบอร์ 0 มีสีเขียวทั้งผล เมื่อระดับความบริบูรณ์เพิ่มขึ้นจะมีสีเหลืองเพิ่มขึ้นโดยลำดับจนระดับความบริบูรณ์เบอร์ 7 จะมีสีเหลืองทั้งผล ในด้านขนาด( เส้นรอบผลตรงกลาง ความสูง ) และน้ำหนักของผลสับปะรดภูแลจากทั้งสองสวนมีการเปลี่ยนแปลงคล้ายกัน คือ จะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย(p≥0.05)เมื่อระดับความบริบูรณ์เพิ่มขึ้น สีเนื้อของสับปะรดภูแลจากทั้งสองสวนมีการเปลี่ยนแปลงคล้ายกัน คือค่าสี L* ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ(p<0.05) เมื่อระดับความบริบูรณ์ของผลเพิ่มขึ้น ขณะค่าสี a*  b* จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ(p<0.05)ตามระดับความบริบูรณ์ของผล ความแน่นเนื้อของเนื้อสับปะรดภูแลจากทั้งสองสวนมีค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p<0.05) เมื่อระดับความบริบูรณ์ของผลเพิ่มขึ้น คุณลักษณะทางด้านเคมีของเนื้อสับปะรดจากทั้งสองสวน พบว่า ค่าความหวานและความเป็นกรด (pH )เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ(p<0.05)เมื่อระดับความบริบูรณ์เพิ่มขึ้น ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางด้านกายภาพ และทางด้านเคมีของสับปะรดภูแลจึงมีความสัมพันธ์กันกับระดับความบริบูรณ์ของผลซึ่งสามารถนำไปกำหนดเวลาเก็บเกี่ยวและเป็นข้อมูลจำเพาะด้านวัตถุดิบสับปะรดภูแลตามความต้องการที่จะนำไปใช้ประโยชน์

References

กนกพรรษ์ แต้งค์ จ๋าก๋าง.2559. การใช้เครื่องวัดความหวาน. [Online]. Available: https://www.
gotoknow.org/posts/373792

กรมวิชาการเกษตร. 2551. ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP พืชสับปะรดโรงงาน. กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

เกษตรพอเพียงคลับ. 2557. การปลูกสับปะรดพันธุ์นางแลสับปะรดพันธุ์ภูแล. [Online]. Available :
http://www.kasetporpeangclub.com/forums/คลังบทความการปลูกพืช/1493-การปลูก
สับปะรดพันธุ์นางแลสับปะรดพันธุ์ภูแล.html

ธิราพร จุลยุเสน. 2559. การวิเคราะห์เนื้อสัมผัส (Texture Analysis). สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ นิธิยา รัตนาปนนท์. 2016. การวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่างในน้ำและ
อาหาร. [Online]. Available: http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/
4241/การวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่างในน้ำและอาหาร

พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ นิธิยา รัตนาปนนท์ ปานมนัส ศิริสมบูรณ์. 2016. Firmness / ความแน่น
เนื้อ. [Online]. Available: http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/
0807/firmness/ความแน่นเนื้อ

โพสต์ทูเดย์. 2560. ไต้หวันพบ "ขัณฑสกร" ในสับปะรดไทย. [Online]. Available : http://www.
posttoday.com/biz/gov/504972

มัณฑนา บัวหนอง และ เฉลิมชัย วงษ์อารี. 2555. ผลของระยะความบริบูรณ์ต่อการเกิดอาการไส้
สีนํ้าตาลของสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง. ว. วิทย. กษ. 43 : 3 (พิเศษ) : 427-430 (2555)

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว. 2556. การตรวจวัดคุณภาพของผลผลิตเกษตรแบบไม่
ทำลาย. [Online]. Available : www.phtnet.org/research/view-abstract.asp?research_id=ag107

สถาบันอาหาร. 2551. อุตสาหกรรมสับปะรด. [Online]. Available : fic.nfi.or.th/foodsectordatabank-
detail.php?id=10
สัญชัย พันธโชติ ชิติ ศรีตนทิพย์ สันติ ช่างเจรจา อภินันท์ เมฆบังวัน และมาลิวัลย์ มุทุมล.
2556. การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตสับปะรดเพื่อรับรองมาตรฐานฟาร์ม. [Online].
Available :http://kaewpanya.cttc.rmutl.ac.th/2553/?p=1579

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2546. มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มกอช. 4-2546) สับปะรด. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. 2537. สับปะรดนางแล
[Online]. Available: http://elibrary.nfe.go.th/izone_goods_inside.php?id=8&lang=th

อดิศักดิ์ จูมวงษ์ และ เหมวรรณ อัมภาพร. 2551. ปัจจัยที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษา และคุณภาพของ
สับปะรดพันธุ์ภูแลตัดแต่งพร้อม บริโภค. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 39 ฉบับที่ 3
(พิเศษ). 2551. หน้า 191-194.

อรุณทิพย์ เหมะธุลิน สกุลกานต์ สิมลา สุรศักดิ์ บุญแต่ง และสุดาทิพย์ อินทร์ชื่น. 2555. ความ
สัมพันธ์ระหว่างค่าสี (L*, a* และ b*) กับปริมาณแอนโทไซยานิน ในเชื้อพันธุกรรม
ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง. แก่นเกษตร 40 ฉบับพิเศษ 4:59-64

Hluhluwe. 2014. Hluhluwe Queen Pineapple. [Online]. Available: www.pineapples.co.za
Softengthai. 2012. สีในงานคอมพิเตอร์กราฟฟิก.[Online]. Available: http://lprusofteng.blogspot.
com/2012/04/blog-post_04.html#!/2012/04/blog-post_04.html

Wikipedia . 2013. สับปะรดภูแล. [Online]. Available: https://th.wikipedia.org/wiki/สับปะรดภูแล

Wikipedia . 2013. สับปะรด. [Online]. Available : https://th.wikipedia.org/wiki/สับปะรด

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-05-2018

How to Cite