การประเมินคุณภาพดินเพื่อใช้ทางการเกษตรในพื้นที่หมู่บ้านนางแลใน ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผู้แต่ง

  • Piyaporn Srisom
  • Jinda Sirita
  • Piyada Yodsoontorn
  • Waleepan Rakitikul
  • Supawadee Kaewpama

บทคัดย่อ

การศึกษาคุณภาพดินในพื้นที่หมู่บ้านนางแลใน ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพดินสำหรับทำการเกษตร  ได้ทำการแบ่งเก็บตัวอย่างดินเป็นแปลงย่อยตามลักษณะพื้นที่หรือประวัติการใช้พื้นที่ดินในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร จำนวน 23 ตัวอย่าง  ทำการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีบางประการด้วยชุดทดสอบคุณภาพดินมาตรฐาน ได้แก่ ค่าความเป็นกรด – ด่างของดิน ปริมาณอินทรีย์วัตถุในดิน ความต้องการปูนของดิน และปริมาณของธาตุอาหารหลักได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม    ผลการศึกษาพบว่าดินเป็นกรดรุนแรงถึงกรดอ่อน (pH 4.0 – 6.5)   ปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยู่ในระดับต่ำถึงสูง (1.5% - มากกว่า 3.5%)  ความต้องการปูนของดินอยู่ในช่วง 201 – 2,450 กก.หินปูน/ไร่  ปริมาณธาตุไนโตรเจนและโพแทสเซียมอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง  ส่วนปริมาณธาตุฟอสฟอรัสอยู่ในระดับต่ำถึงสูง    ผลการศึกษาคุณภาพของดินจะทำให้เกษตรกรสามารถวางแผนปรับปรุงคุณภาพดินโดยการใส่ปุ๋ย และการเติมปูนขาวในปริมาณที่เหมาะสมกับผลการวิเคราะห์และชนิดของพืชที่ต้องการเพาะปลูก ซึ่งนับเป็นสิ่งสำคัญต่อการจัดการที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

References

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนา. (2556). แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลนางแล (พ.ศ. 2557 – 2559). เชียงราย: เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง.

ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ และประทีป วีระพัฒนนิรันดร์. (2558). คู่มือสำหรับการเกษตรยุคใหม่. (พิมพ์ครั้งที่ 13). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

นันทรัตน์ ศุภกำเนิด.. (2556). การจัดการดินและปุ๋ยสำหรับพืชสวน. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพืชสวน
กรมวิชาการเกษตร.

ประทีป วีระพัฒนนิรันคร์. (2552). คำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินพืชไร่ พืชผัก ไม้ผล และ
ไม้ยืนต้น. สืบค้นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2560, จาก http://www.ssnm.info/know/plant_soiltestkit
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (ม.ป.ป.). ปุ๋ยรายแปลง. สืบค้นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2560,
จากกรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th/www/lek_web/web.jsp?id=17863

สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน. (2556). เอกสารคำแนะนำการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์สำหรับการปลูกพืช. กรุงเทพฯ: กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

เอิบ เขียวรื่นรมย์. (2542). คู่มือปฏิบัติการสำรวจดิน. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-05-2018

How to Cite