การวิเคราะห์คุณภาพน้ำของน้ำประปาภูเขาหมู่บ้านนางแลใน ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผู้แต่ง

  • Tippawan Prasertsin
  • Prasert Waiyaka
  • Soonthree Kornochalert
  • Wipawan Pukumpuang

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาภูเขาด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพของหมู่บ้านนางแลใน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัย พ.ศ. 2553 เก็บตัวอย่างน้ำจำนวน 6 จุดศึกษา โดยตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่ เดือนมีนาคม มิถุนายน และกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพน้ำด้านกายภาพ ได้แก่ ความขุ่นมีค่าอยู่ระหว่าง 3.13 ± 1.83 – 8.32 ± 9.75 NTU และความเป็นกรด – ด่างมีค่าอยู่ระหว่าง 7.69  ±  0.61– 7.82 ± 0.81 การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาภูเขาด้านกายภาพผ่านเกณฑ์ ยกเว้นค่าความขุ่นไม่ผ่านเกณฑ์ ด้านเคมี ความกระด้างมีค่าอยู่ระหว่าง 47.00 ± 16.52 – 53.00 ± 6.28 มิลลิกรัมต่อลิตร ฟลูออไรด์มีค่าอยู่ระหว่าง 0.36 ± 0.18 – 0.62 ± 0.24 มิลลิกรัมต่อลิตร แมงกานีสมีค่าอยู่ระหว่าง 0.50 ± 0.27 – 0.80 ± 0.42 มิลลิกรัมต่อลิตร เหล็กมีค่าอยู่ระหว่าง 0.04 ± 0.03 – 0.11 ± 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร และไนเตรทไนโตรเจนมีค่าอยู่ระหว่าง 0.40 ± 0.10 – 0.70 ± 0.31  มิลลิกรัมต่อลิตร      การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาภูเขาด้านเคมีผ่านเกณฑ์ ยกเว้นปริมาณแมงกานีสไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัย  พ.ศ. 2553  ด้านชีวภาพ ได้แก่ ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย มีค่าอยู่ระหว่าง 2.2 – >23 MPN/100 มิลลิลิตร และปริมาณฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย มีค่าอยู่ระหว่าง 1.1 – >23 MPN/100 มิลลิลิตร โดยพบว่าทั้ง 2 ค่าของทุกจุดเก็บตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัย  พ.ศ. 2553 ดังนั้นก่อนที่จะนำน้ำประปาภูเขามาใช้ในการอุปโภคและบริโภคควรกรองน้ำ และต้มน้ำก่อนเพื่อให้น้ำใสขึ้น และช่วยฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ

References

กรมอนามัย. (2553). เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้. สืบค้นเมื่อ 26 กรกฎาคม 2559, จาก http://rldc.anamai.moph.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=512

กัญญา เกิดศิริ. (2554). การติดตามคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านในเขตอำเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี. วารสารศรีวนาลัยวิจัย. 1(1) : 62 - 75.
ดวงพร คันธโชติ. (2545). อนุกรมวิธานของแบคทีเรียและปฏิบัติการ. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์.

ธนาภรณ์ ตุ่นแก้ว และ วนิดา ท้ายนาวา. (2556). การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาบ้านป่าบงหลวง ตำบลจันจว้าใต้ และบ้านหนองร่อง ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย. (รายงานวิจัยวิทยาศาสตรบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. เชียงราย.

นัยนา นิยมวัน. (2548). วิถีแห่งน้ำ : ธารชีวิตแห่งโลก. กรุงเทพมหานคร : ประพันธ์สาส์น.

ปริญญา มูลสิน. (2549). คุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาของน้ำประปาหมู่บ้านจำนวน 10 ตัวอย่างในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ นิธิยา รัตนาปนนท์. (2533). ความกระด้างของน้ำ. สืบค้นเมื่อ 26 กรกฎาคม 2559, จาก http://www.Foodnetworksolution.com/wiki/word/2006/water-hardness.

มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์ และมั่นรักษ์ ตัณฑุลเวศม์. (2545). เคมีวิทยาของน้ำและน้ำเสีย. ภาควิชาวิศวกรรมสภาพแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร.

มั่นสิน ตัณฑุลเวศน์ และ มั่นรักษ์ ตัณฑุลเวศน์. (2551). เคมีวิทยาของน้ำและน้ำเสีย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

รังสินี โสธรวิทย์. (2551). เคมีและจุลชีววิทยาเบื้องต้นของอาหาร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์. (2542). การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางด้านกายภาพและเคมี. (รายงานวิจัยวิทยาศาสตรบัณฑิต). มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น.

วิไลลักษณ์ กิจจนะพานิช. (2553). ลักษณะน้ำและการตรวจวัด. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย. (2553). ความกระด้าง. สืบค้นเมื่อ 26 กรกฎาคม 2558, จากhttp://www.rldc.anamai.moph.go.th/
American public Health Association. (2005). Standard Methods for the Examination of water and Wastewater. 21st Edition. American Public Health Association.

Goldman, C.R. and Horne, A.J. (1983). Limnology. McGrraw-Hill Book Company: New York.

Greenberg, A.E., Clescerri, L.S. and Eaton, A.D. 2005. Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater. 20th edition. American Public Health Association (APHA): Washington DC.

Searles N. S, Kuehn C. M and Mueller B. A. (2010). Water quality monitoring records for estimating tap water arsenic and nitrate: a validation study. Environmental Health. 9(4):1-10.

Wetzel, R.G. (2001). Limnology. Lake and River Ecosystems, Academic Perss: New York.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-05-2018

How to Cite