การจัดการเรียนรู้กระบวนการการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนโดยใช้สื่อ eDLTV เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ผู้แต่ง

  • Wichit Thepprasit
  • Ratchada Thepprasit
  • Kamthorn Muakul
  • Harnsuk Lebkrut

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้ก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยกระบวนการการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนโดยใช้สื่อ eDLTV วิชาคณิตศาสตร์จากโรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงราย  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อรูปแบบการเรียนรู้ด้วยกระบวนการการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนโดยใช้สื่อ eDLTV ในการจัดการเรียนการสอน

            เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบทดสอบก่อน-หลัง เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ แผนการสอน เว็บการเรียนการสอน eDLTV   และแบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการเรียน

ผลการศึกษาพบว่าคะแนนจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยกระบวนการการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนโดยใช้สื่อ eDLTV    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

References

โครงการจัดทำเนื้อหาระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านทางดาวเทียม. (ออนไลน์).
แหล่งที่มา: http://edltv.thai.net. 2557.

ดวงเนตร ยศคำลือ.การประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาแอพพลิเคชั่น เรื่อง รูปทรงเรขาคณิต การค้นคว้าอิสระ. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2557.

ณัฐพล พรมลี. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับสื่อ eDLTV เรื่องการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยานิพนธ์.
อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.

ทิศนา แขมมณี. รูปแบบการเรียนการสอน: ทางเลือกที่หลากหลาย. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

ทิศนา แขมมณี. ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

พิมพันธ์ เดชะคุปต์. เอกสารประกอบการพัฒนาครู (ผู้บริหารโรงเรียน และศึกษานิเทศก์)
โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบการชี้แนะและเป็นพี่เลี้ยง โดย สพม.1
สพม.42 สพป.ระยอง2 และสพป.ตราด กับคณะครุศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2556.

ธวัชชัย สหพงษ์ . รูปแบบการส่งเสริมครูพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โครงการอีดีแอลทีวี.วิทยานิพนธ์/Thesis.
มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2557.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ.2556.กรุงเทพ : สกศ., 2556.


สำราญ ท้าวเงิน. สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ eDLTV ภายใต้โครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์.งานวิจัย/Research report . เพชรบูรณ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2554.

สิริพร ทิพย์คง. การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2554.

สอบถามค่าสถิติพื้นฐานทั่วประเทศ. (ออนไลน์). แหล่งที่มา:
http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Notice/FrBasicStat.aspx. 2557.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-05-2018

How to Cite