การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงอบลดความชื้นเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ผู้แต่ง

  • PAKINAI LEKPHA

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาถึงสภาพทั่วไปของโรงอบลดความชื้นเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ศึกษารูปแบบและข้อมูลทางด้านเทคนิคของโครงการลงทุนโรงอบลดความชื้นเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการด้านเงิน และทดสอบความสามารถในการรับความเปลี่ยนแปลงของโครงการลงทุนโรงอบลดความชื้นเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรีการศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหาร บริษัท ประสิทธิ์ฟาร์ม จำกัด จำนวน 1ท่าน และข้อมูลทุติยภูมิจากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลวิเคราะห์เชิงพรรณนาและวิเคราะห์เชิงปริมาณ  และเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ คือ ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WACC) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ(NPV) อัตราผลตอบแทนภายในทั้งก่อนและหลังปรับค่าแล้ว (IRR,MIRR) ดัชนีกำไร (PI) การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน (SVT)

             ผลการศึกษาพบว่า การสร้างโรงอบลดความชื้นเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใช้เทคนิคการอบลมร้อนแบบเมล็ดข้าวโพดไหลเวียนโดยใช้ความร้อนจากแกลบเป็นเชื้อเพลิงเมื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโดยกำหนดอายุโครงการ10ปีต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักร้อยละ 9.45โดยพบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 13,710,415 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการก่อนและหลังการปรับค่าท่ากับ ร้อยละ 16.19 และ ร้อยละ 12.94 ตามลำดับ และดัชนีกำไร เท่ากับ 1.41โครงการสามารถรับผลกระทบจากผลตอบแทนที่ลดลงสูงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 29.16 และต้นทุนในการลงทุนสามารถเพิ่มขึ้นได้มากที่สุดไม่มากกว่าร้อยละ 41.17 และโครงการมีจุดคุ้มทุนที่ระยะเวลา 6 ปี สามารถสรุปผลการศึกษาได้ว่าโครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุน

References

ษัทโรงงานเกษตรพัฒนาฉะเชิงเทราจำกัด. 2558. เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
http://www.kpnch.com/index.php/th/grain-dryersth, 15 พฤษภาคม 2558

ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ. 2542. การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย. 2557. ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์2557 (Online). http://www.thaifeedmill.com/tabid/78/Default.aspx , 15 ธันวาคม 2557

_______. 2557. อัตราการผลิตอาหารสัตว์ (Online).http://www.thaifeedmill.com/Portals/0/ประชากรสัตว์/ประมาณการประชากรสัตว์ปี 58%20(1).pdf, 15 ธันวาคม 2557

Downloads

เผยแพร่แล้ว

25-05-2018

How to Cite