ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนบน : กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยอื่น

ผู้แต่ง

  • Kasinee Boonyanant
  • Suchart Leetragoon

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนบน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3, 4 และ 5 ที่กำลังศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 แห่ง และมหาวิทยาลัยอื่น 4 แห่ง รวม 678 คน เก็บรวบข้อมูลด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติอ้างอิง วิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 18 องค์ประกอบ เมื่อพิจารณาจาก ค่าไคสแควร์ เท่ากับ 78.85  ที่องศาอิสระเท่ากับ 66 ค่า p เท่ากับ 0.13 ดัชนี GFI เท่ากับ 0.99 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.016 และค่า AGFI เท่ากับ 0.97 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนบน โดยภาพรวมมีระดับความน่าเชื่อถือ (R2) เท่ากับ .74 ได้แก่ ความเชื่ออำนาจในตน (.26) รูปแบบการเรียนการสอน (.19) เจตคติต่อการเรียน (.19) ความฉลาดทางอารมณ์ (.15) พฤติกรรมผู้สอน (.11) บรรยากาศการเรียนรู้ (.08)  และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (.02) 

References

ทิศนา แขมมณี. (2544). บทที่ 1 ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดที่เป็นสากลเกี่ยวกับการคิด ในช่วงศตวรรษที่ 20. ใน วิทยาการด้านการคิด. กรุงเทพมหานคร: เดอะมาสเตอร์กรุ๊ป แมเนจเม้นท์.

_______. (2548). ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.
(พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

_______. (2554). ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ : การบูรณาการในการจัดการเรียนรู้. The Journal of the Royal nstitute of Thailand, 36(2), 188–204.

สมจิต สวธนไพบูลย์. (2535). ธรรมชาติวิทยาศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาหลักสูตรและ
การสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาประเมินมาตรฐาน. (2555). การวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สาขาประเมินมาตรฐาน. สถาบันฯ.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา. กลุ่มพัฒนานโยบาย
อุดมศึกษา. (2554). แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559).
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2554). นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564). กรุงเทพมหานคร: กระทรวงฯ.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. (2554). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559. กรุงเทพมหานคร:สำนักฯ.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2554). ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดการจุดอ่อน ของประเทศไทยจากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน โดย WEF และ IMD. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานฯ.

Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom’s taxonomy: An overview. Theory into practice, 41(4), 212–218.

Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). Competence at work: models for superior performance.
New York: Wiley.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

25-05-2018

How to Cite