ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนในอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ผู้แต่ง

  • Nutsara Kamman
  • Tanin Kongsila
  • Pattana Sukprasert

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน 2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการเป็นสมาชิก ปัจจัยด้านโครงสร้าง และปัจจัยด้านการดำเนินงาน กับความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนใน 3) ปัญหาและข้อเสนอแนะของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในระดับปานกลางขึ้นไป ในเขตอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 142 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยการที่ส่งผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน โดยภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า จำนวนหุ้น ระยะเวลาในการดำเนินงาน และปัจจัยการดำเนินงาน มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.000 การใช้แรงงานในการดำเนินงานมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 3) ปัญหาและข้อเสนอแนะพบว่า วิสาหกิจชุมชนมีปัญหาการขาดเงินทุนหมุนเวียนมากที่สุด ร้อยละ 34.5 ข้อเสนอแนะคือ ต้องการให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้ใหม่ๆในการดำเนินงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนเรื่องการลงทุนและตลาด และช่วยแนะนำในการดำเนินงาน

References

กันยารัตน์ เพ็งพอรู้. (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตมีนบุรีและเขต
หนองจอก กรุงเทพมหานคร. (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สืบค้นจาก http://lib.ku.ac.th.

ชัยวุฒิ ชัยพันธ์. (2544). พัฒนาชนบทยั่งยืน :สำหรับสาขาเศรษฐศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นิภาภรณ์ จงวุฒิเวทย์. (2552). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจชุมชน ในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด. (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. สืบค้นจาก http://lib.ku.ac.th.

ปนัดดา สุขเกษม. (2548). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกลุ่มอาชีพ: ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา. (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. สืบค้นจาก http://lib.ku.ac.th.
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี. (2554). รายงานข้อมูลวิสาหกิจชุมชน จังหวัดอุทัยธานี. (เอกสาร
ประกอบการรายงาน).

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและแผนสิ่งแวดล้อม. 2540. “นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนสำหรับประเทศไทย.” โครงการการดำเนินการเพื่ออนุวัตตามแผนปฏิบัติการ 21: การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน. Working paper.

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน. (ม.ป.ป.). ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
(SMCE). สืบค้นเมื่อ 19 มีนาคม 2558, จาก http://smce.doae.go.th

เสรี พงศ์พิศ. (2553). วิสาหกิจชุมชน.สืบค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2557, จาก http://www.phongphit.com

วิมล สร้อยผาบ. (2556). เศรษฐกิจชุมชน. สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2557, จากhttp://soiphap.blogspot.com

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-05-2018

How to Cite