แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่ขาดแคลนครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2

ผู้แต่ง

  • Wanisa Thinthapthai
  • Swasdhi Torpol
  • Supaporn Pongpinyo-o-pa

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ที่ขาดแคลนครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 2) เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนที่ขาดแคลนครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ที่ประสบความสำเร็จในการบริหาร
งานวิชาการ และ 3) เพื่อหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่ขาดแคลนครูในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 มีวิธีดำเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา
สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่ขาดแคลนครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก
เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนที่ขาดแคลนครู จำนวน 306 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่
ขาดแคลนครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ที่ประสบความสำเร็จ ในการบริหารงาน
วิชาการ ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูผู้สอนโรงเรียนประถมศึกษาโรงเรียน
บ้านห้วยบง โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนบ้านห้วยม่วงและโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคมจำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ขั้นตอนที่ 3 หาแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่ขาดแคลนครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตาก เขต 2 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา แจกแจงความถี่ และจัดลำดับความสำคัญ ผลการวิจัย
พบว่า 1) สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่ขาดแคลนครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก
เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง 2) ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ที่ขาดแคลนครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
มีเพียงด้านเดียวที่อยู่ในระดับ ปานกลาง คือ ด้านการวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอน ผลการเรียน
3) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่ขาดแคลนครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2
ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงานวิชาการ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรในโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา และประชาชนในชุมชน ให้ความร่วมมือ ช่วยสนับสนุน และจัดหางบประมาณ
ต่างๆ เข้ามาพัฒนาโรงเรียน ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถในการบริหารวิชาการ มีหัวหน้าวิชาการและ
ทีมงานที่มีความสามารถในการดำเนินงาน ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึกษา บุคลากรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริหารการศึกษา ด้านหลักสูตรและ
การสอน และด้านวัดผลและประเมินผลโดยตรง 4) แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ที่ขาดแคลนครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 2 พบแนวทางพัฒนาที่สำคัญ คือ มอบหมาย
ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล วางแผนและประชุมเพื่อวางเกณฑ์หรือแนวทาง
ในการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนอย่างเป็นระบบ ขั้นตอน ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ส่งเสริม
ให้คณะครูทำวิจัยในโรงเรียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนในเรื่องการจัดทำสื่อ นวัตกรรม รวมถึง
การศึกษาดูงานในโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จในเรื่องการจัดทำสื่อ นวัตกรรม ขอความร่วมมือจากชุมชนและ
หนว่ ยงานอื่นในการใหก้ ารสนับสนุนหาแหลง่ เรียนรูท้ ั้งดา้ นกำลังคนและงบประมาณ และกำหนดและวางแผนการ
นิเทศอย่างเป็นระบบ โดยจัดทำปฏิทิน การปฏิบัติงานในการนิเทศการศึกษาและแจ้งให้คณะครูทราบ และ
ดำเนินการให้เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน

References

ขจรศักดิ์ ควรคิด. 2540. สภาพการบริหารงานและเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย.

การค้นคว้าแบบอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่.

ธงชัย สันติวงษ์. 2542. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.

บูชา ศรีสร้อย. 2551. สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสกลนคร เขต 3. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. สกลนคร.

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2543. การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี.

มาลัย เฉิดเจิม. 2551. การพัฒนาครูผู้สอนในด้านงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร. กำแพงเพชร.

รุ่ง แก้วแดง. 2547. โรงเรียนนิติบุคคล...หนังสือสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกคนต้องอ่าน.
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.

อำรุง จันทวานิช. 2547. แนวทางการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ. กรุงเทพฯ :
โครงการผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

01-06-2018

How to Cite