การศึกษากระบวนการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตในการปฏิบัติงาน ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • Chonnapad Darayon

คำสำคัญ:

สหกิจศึกษา, การพัฒนาศักยภาพ, บัณฑิต, การปฏิบัติงาน, สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

บทคัดย่อ

การศึกษากระบวนการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นอาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่มีการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจำนวน 338 คนมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาระดับกระบวนการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2. ศึกษาความสัมพันธ์กระบวนการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษากับการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 3. ศึกษาปัจจัยของการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตมาพัฒนาในการจัดการศึกษาในการพัฒนาประสิทธิภาพของบัณฑิตให้ยั่งยืน

เครื่องมือในการศึกษา เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความสัมพันธ์ด้วยวิธีการของ สเปียร์แมนแรงค์ (Spearman Rank correlation coefficient) ผลการศึกษาพบว่า

  1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษาในภาพรวมและรายด้าน
    อยู่ในระดับมาก โดยด้านการนิเทศงานสหกิจศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดรองลงมาคือด้านการประเมินผลและด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและด้านการจัดประสบการณ์วิชาชีพ ตามลำดับ
  2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของบัณฑิตในการปฏิบัติงานในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือด้านทัศนคติและพฤติกรรมและด้านผลการปฏิบัติงาน ตามลำดับ
  3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษากับการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตในการปฏิบัติงานในภาพรวม ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษามีความสัมพันธ์กับการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
  4. จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยของการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตในการปฏิบัติงานมาพัฒนาในการจัดการศึกษาในการพัฒนาประสิทธิภาพของบัณฑิตให้ยั่งยืน พบว่า ปัจจัยของกระบวนการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษาที่มีค่าความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง กับศักยภาพของบัณฑิตในการปฏิบัติงานได้แก่ 1. ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม 2. ด้านการจัดประสบการณ์วิชาชีพ 3. ด้านการนิเทศงานสหกิจศึกษา และ 4. ด้านการประเมินผล ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของบัณฑิตให้ยั่งยืนเพราะมีระดับความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง นับว่ามีผล ต่อการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษากับการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตที่มีระดับความสัมพันธ์ในระดับต่ำ ได้แก่ 1. ด้านการจัดหลักสูตรและ 2. ด้านการจัดภาคปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นับว่าเป็นข้อมูลที่จะต้องนำมาปรับปรุง แก้ไขปัจจัยดังกล่าวเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพของบัณฑิตให้ยั่งยืน

References

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา. (2551). แผนการดำเนินงานส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระหว่างปีพศ. 2551- 2555 กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ.

ฐิติมา อัศวพรหมธาดา,ปิยฉัตร จันทิวา,สุพิชชา ชีวพฤกษ์. (2552). การศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม.วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.5, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม).

นีรนุช ภาชนะทิพย์,กัลยาณี ตรีวัฒน์,ลิลา วุฒิวาณิชยกุล,ปฐมาวดี กุลวัฒนไพศาล. (2547).การติดตามผลการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,รายงานการวิจัย. กองบริการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน.

ยุวดา ไฝ่ฝัน. (2551). การศึกษาการจัดสหกิจศึกษากับการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

สมาคมสหกิจศึกษาไทย. (2552). ประมวลสาระชุดฝึกอบรมสหกิจศึกษา.กรุงเทพฯ.

อนงค์นาฎ เมฆฉาย. (2549). การติดตามผลโครงการสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ.

อลงกตยะไวทย์. (2549). การพัฒนารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารีจากผลการเปรียบเทียบสมรรถนะกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ. วิทยานิพนธ์ ปริญญาดุษฎี-บัณฑิตคณะครุศาสตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Calway, B.A. and Murphy, G.A. (2000). Career progression of Cooperative Education graduates. J of Coop Ed 2000; 35:19-1

Downloads

เผยแพร่แล้ว

12-06-2018

How to Cite