รูปแบบส่วนต่อประสาน เพื่อการนำเสนอสารสนเทศคุณภาพการบริหารงบประมาณโรงเรียนเอกชน

ผู้แต่ง

  • Arpicha Tiavises
  • Panchit Longpradit
  • Nopadol Chenaksara
  • Eknarin Bangthamai

คำสำคัญ:

รูปแบบส่วนต่อประสาน, สารสนเทศคุณภาพ, การบริหารงบประมาณ, โรงเรียนเอกชน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์และออกแบบตัวแบบสารสนเทศคุณภาพของการบริหารงบประมาณโรงเรียนเอกชน และ 2) ศึกษาและพัฒนารูปแบบส่วนต่อประสานที่เหมาะสมในการนำเสนอสารสนเทศคุณภาพการบริหารงบประมาณโรงเรียนเอกชน การวิจัยและพัฒนานี้ดำเนินการใน  2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบและพัฒนาสารสนเทศการบริหารงบประมาณ และขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนารูปแบบส่วนต่อประสาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ โรงเรียนเอกชนจำนวน 18 โรงเรียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้จัดการหรือผู้อำนวยการ จำนวน 18 คน ผู้ช่วยผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการ จำนวน 18 คน และหัวหน้าการเงิน จำนวน 18 คน ผลจากการวิจัยทำให้ได้ตัวแบบสารสนเทศคุณภาพ จำนวน 28 สารสนเทศ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านโรงเรียน 2) ด้านครูและบุคลากร และ 3) ด้านนักเรียน ผลการยอมรับตัวแบบสารสนเทศคุณภาพ   การบริหารงบประมาณโรงเรียนเอกชนอยู่ในระดับมากที่สุด และรูปแบบส่วนต่อประสานที่เหมาะสมมี 3 รูปแบบ คือ การกรอกแบบฟอร์ม การให้เลือกเมนู และการสั่งโดยตรง โดยรูปแบบส่วนต่อประสานที่เหมาะสมสำหรับผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ คือรูปแบบการสั่งโดยตรงและหัวหน้าการเงิน คือรูปแบบการกรอกแบบฟอร์ม การประเมินผลการยอมรับของผู้ใช้ที่มีต่อรูปแบบส่วนต่อประสานอยู่ในระดับมากที่สุด

References

วีรพล บดีรัฐ. (2543). PDCA วงจรสู่ความสำเร็จ. กรุงเทพฯ: ประชาชน จำกัด.

รุ่ง แก้วแดง. (2546). โรงเรียนนิติบุคคล. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด.

จารึก ชูกิตติกูล. (2548). เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ : ปรัชญา สาระ และวิทยานิพนธ์. คอมพิวเตอร์
ชั้นสูง. ฉบับที่ 8 ตุลาคม 2548 หน้า 5-12.

อำรุง จันทวานิช. (2551). ข่าวย่อยสภา. วารสารการศึกษาไทย, 4(41), 41.

Stone, D., Jarrett, C., Woodroffe, M., and Minocha, S., (2005). User Interface Design and Evaluation.
USA: Elsevier.

Sharp, H., Rogers, Y., & Preece, J. (2007). Interaction Design : Beyond Human-Computer Interaction.
(2nd ed.) Spain : John Wiley & Sons.

Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. (2012). Management Information Systems : Managing the
Digital Firm. (12th ed.) New Jersey : Pearson Prentice Education.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

12-06-2018

How to Cite