การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร

ผู้แต่ง

  • Phatsachon Aungsawan

คำสำคัญ:

การจัดทำแผนกลยุทธ์, การพัฒนาการดำเนินงาน, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการในการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากร ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร จำนวน 72 คน  2)ศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการในการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในเขตรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร จำนวน 95 คน  และเยาวชนที่ได้รับบริการจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร จำนวน 306 คน 3)เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย  1 คน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ 1 คน หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปฏิบัติการ 1 คน หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย 1 คน หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรม 1 คน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 1 คน และเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน ๆ ละ 3 คน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 3 คน รวมทั้งสิ้น 21 คน

                           ผลการวิจัยพบว่า

  1. สภาพ ปัญหา และความต้องการในการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร

                                      1.1 สภาพในการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร ทั้ง 5 ด้าน  พบว่ามีการดำเนินงานทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านงานยุทธศาสตร์และการจัดการ ด้าน

งานป้องกันและปฏิบัติการ ด้านงานสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย  ด้านงานฝึกอบรม และด้านงานบริหารทั่วไป

                                       1.2 ปัญหาการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ด้านงานยุทธศาสตร์และการจัดการ ด้านงานป้องกันและปฏิบัติการ ด้านงานสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย  ด้านงานฝึกอบรม และด้านงานบริหารทั่วไป

                                       1.3 ความต้องการในการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร อยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงานยุทธศาสตร์และการจัดการ ด้านงานป้องกันและปฏิบัติการ ด้านงานฝึกอบรม ด้านงานบริหารทั่วไป  ส่วนด้านงานสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัยอยู่ในระดับมาก

  1. 2. ปัญหา และความต้องการของผู้รับบริการในการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร

                                     2.1 ปัญหาของผู้รับบริการในการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับน้อย

                                     2.2 ความต้องการของผู้รับบริการในการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร อยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง 5 ด้าน

                                                3. การจัดทำแผนกลยุทธ์ ได้แผนกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์ กลยุทธ์  และโครงการ

References

ชวลิต สุวิทย์ศักดานนท์. การวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศของบริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด. วิทยานิพนธ์ วท.ม.เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545.

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, กรม. กระทรวงมหาดไทย. คู่มือการปฏิบัติงานกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2547. กรุงเทพฯ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2547.

_________. ( 1 ตุลาคม 2551). โครงสร้างการบริหารภายในของศูนย์เขตใหม่, [ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก : http//61.19.54.137/person/data/may51/200551.html.

_________. ( 3 กุมภาพันธ์ 2552). ความเป็นมาของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.disaster.go.th/dpm/index.php?option =com_content&task=view&id=13&Itemid=135.

_________. คู่มือแนวทางปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2547. กรุงเทพฯ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2547.

_________. คู่มือปฏิบัติงาน พ.ศ. 2551. กรุงเทพฯ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2551.

_________. คู่มือวิทยากรโครงการหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย. กรุงเทพฯ : กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย, 2550.

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร, ศูนย์. ( 3 ตุลาคม 2551). ความเป็นมาของ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร, [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://dpmrc8.disaster.go.th/index12.htm

เอกวุฒิ แตงดารา. การพัฒนากลยุทธ์การวางแผนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดกำแพงเพชร. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2548.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

14-06-2018

How to Cite