การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร

Main Article Content

Phatsachon Aungsawan

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการในการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากร ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร จำนวน 72 คน  2)ศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการในการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในเขตรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร จำนวน 95 คน  และเยาวชนที่ได้รับบริการจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร จำนวน 306 คน 3)เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย  1 คน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ 1 คน หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปฏิบัติการ 1 คน หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย 1 คน หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรม 1 คน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 1 คน และเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน ๆ ละ 3 คน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 3 คน รวมทั้งสิ้น 21 คน


                           ผลการวิจัยพบว่า


  1. สภาพ ปัญหา และความต้องการในการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร


                                      1.1 สภาพในการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร ทั้ง 5 ด้าน  พบว่ามีการดำเนินงานทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านงานยุทธศาสตร์และการจัดการ ด้าน


งานป้องกันและปฏิบัติการ ด้านงานสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย  ด้านงานฝึกอบรม และด้านงานบริหารทั่วไป


                                       1.2 ปัญหาการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ด้านงานยุทธศาสตร์และการจัดการ ด้านงานป้องกันและปฏิบัติการ ด้านงานสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย  ด้านงานฝึกอบรม และด้านงานบริหารทั่วไป


                                       1.3 ความต้องการในการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร อยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านงานยุทธศาสตร์และการจัดการ ด้านงานป้องกันและปฏิบัติการ ด้านงานฝึกอบรม ด้านงานบริหารทั่วไป  ส่วนด้านงานสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัยอยู่ในระดับมาก


  1. 2. ปัญหา และความต้องการของผู้รับบริการในการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร

                                     2.1 ปัญหาของผู้รับบริการในการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับน้อย


                                     2.2 ความต้องการของผู้รับบริการในการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทา


สาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร อยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง 5 ด้าน


                                                3. การจัดทำแผนกลยุทธ์ ได้แผนกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์ กลยุทธ์  และโครงการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
Articles

เอกสารอ้างอิง

ชวลิต สุวิทย์ศักดานนท์. การวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศของบริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด. วิทยานิพนธ์ วท.ม.เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545.

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, กรม. กระทรวงมหาดไทย. คู่มือการปฏิบัติงานกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2547. กรุงเทพฯ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2547.

_________. ( 1 ตุลาคม 2551). โครงสร้างการบริหารภายในของศูนย์เขตใหม่, [ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก : http//61.19.54.137/person/data/may51/200551.html.

_________. ( 3 กุมภาพันธ์ 2552). ความเป็นมาของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.disaster.go.th/dpm/index.php?option =com_content&task=view&id=13&Itemid=135.

_________. คู่มือแนวทางปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2547. กรุงเทพฯ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2547.

_________. คู่มือปฏิบัติงาน พ.ศ. 2551. กรุงเทพฯ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2551.

_________. คู่มือวิทยากรโครงการหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย. กรุงเทพฯ : กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย, 2550.

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร, ศูนย์. ( 3 ตุลาคม 2551). ความเป็นมาของ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร, [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://dpmrc8.disaster.go.th/index12.htm

เอกวุฒิ แตงดารา. การพัฒนากลยุทธ์การวางแผนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดกำแพงเพชร. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2548.