ภาวะผู้นำของนักบัญชี ในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผู้แต่ง

  • Suphaluk Jiraratsathit

คำสำคัญ:

ภาวะผู้นำ, นักบัญชี, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้นำเพื่อศึกษาภาวะผู้นำของนักบัญชีในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และเปรียบเทียบภาวะผู้นำของนักบัญชีในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน  และการศึกษาอบรม ผลจากการวิจัยพบว่านักบัญชี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 40 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ทำงานอยู่ในช่วง 5 – 10 ปี ส่วนใหญ่เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับภาวะผู้นำมาแล้ว และสังกัดอยู่ในห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนมากที่สุด นักบัญชีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำของนักบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านความปรารถนาที่จะนำผู้อื่น เช่น การให้ความเป็นมิตรและมีความจริงใจทำให้ผู้ร่วมงานมีกำลังใจในการทำงาน การยกย่องชมเชยผู้ร่วมงานเมื่อปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมาย การรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานทุกคน และด้านความรอบรู้ในงาน นักบัญชีที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีภาวะผู้นำโดยรวมเป็นรายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านความมีพลัง ด้านความปรารถนาที่จะนำผู้อื่น ด้านความซื่อสัตย์มีจริยธรรมยึดมั่นในหลักการ ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง ด้านความเฉลียวฉลาด และด้านความรอบรู้ในงาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

References

เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์. หลักการบัญชีขั้นต้น. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : สุรีวิยาสาส์น, 2543

เพ็ชรา เปลี่ยนศิริ. ภาวะผู้นำของกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: สุพรรณบุรี : สุพรรณบุรีการพิมพ์, 2545.

ไพศาล นันตา. ภาวะผู้นำของนายตำรวจสัญญาบัตรในกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าอิสระ รป.ม. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545.

มัลลิกา ต้นสอน. การจัดการยุคใหม่. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2544.

วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. “การจัดองค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21” วารสารข้าราชการ, 40(3) : 23 – 43, 2538

ศุภลักษณ์ จิรรัตน์สถิต .ภาวะผู้นำของนักบัญชี ในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย: วิทยาลัยเชียงราย, 2552

อุดร รองสุพรรณ์ ภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการครูโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา ในเขตอำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ. สารนิพนธ์ ศศ.ม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกริก, 2546

Downloads

เผยแพร่แล้ว

14-06-2018

How to Cite