แนวทางการพัฒนาการจัดการความเสี่ยงการบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้แต่ง

  • Atchara Polkacha
  • Pornpen Chochai

คำสำคัญ:

งานพัสดุ, การบริหารงานพัสดุ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการความเสี่ยงการบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนการคลัง และผู้ที่เกี่ยวข้องที่อาศัยในเขตอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ผลวิจัยพบว่าสภาพการบริหารงานพัสดุด้านการจัดหาพัสดุพบมากกว่าในด้านอื่น ได้แก่ มีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการจัดหาพัสดุด้วยความโปร่งใส ส่วนปัญหาการบริหารงานพัสดุด้านการจัดหาพัสดุพบมากกว่าในด้านอื่น ได้แก่ คณะกรรมการขาดความรู้ และมีวิธีการจัดหาพัสดุเกิดซับซ้อนไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด สรุปได้ว่าแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุควรเริ่มด้านการจัดหาพัสดุ และด้านการควบคุมมากกว่าด้านอื่น เนื่องมาจากการไม่เห็นความสำคัญของการกำหนดแผน และไม่มีการปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนปฏิบัติการ และการบริหารงานพัสดุมีสภาพและปัญหาน้อยที่สุดเป็นด้านการจำหน่ายพัสดุ

References

การตรวจเงินแผ่นดิน, สำนักงาน จังหวัดกำแพงเพชร. (2551). จดหมายบันทึกองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังควง. [แผ่นพับ]. กำแพงเพชร: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดกำแพงเพชร.

ณัฐณิชา รักษาสัตย์. (2546). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วน
ตำบลในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์. (2536). หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: บพิตรการพิมพ์.
นักบริหารพัสดุแห่งประเทศ, สมาคม. (2538).ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535. กรุงเทพฯ: ชินอักษรการพิมพ์.

ระเบียบ เพ็ญกระต่าย, นพวรรณ คัชมาตย์ และวันเพ็ญ หยัดน้ำ. (2550). การศึกษาระดับปัญหา
อุปสรรคของเจ้าหน้าที่จากการนำนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร.

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร.

รักษ์สิทธิ์ เจริญหิรัญ. (2550). การมีส่วนร่วมของผู้แทนชุมชนในการจัดหาพัสดุ : กรณีศึกษา
เทศบาลในจังหวัดระยอง. รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ราชกิจจานุเบกษา. (2547, ธันวาคม). มาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน, ราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา, เล่ม 121, (ตอนที่ 74 ก) : 1 - 8.

ลำยอง พินิจวิเทศภัณฑ์. (2530). ปัญหาการปฏิบัติงานพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2521 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

ลัดดาวัลย์ วงศ์ธรรม. (2552). สภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

18-06-2018

How to Cite