ดีมานต์ เรสปอนส์ อัลกอริทึม สำหรับระบบการจัดการพลังงานในอาคาร

ผู้แต่ง

  • Jarun Khonrang Khonrang
  • Bunyawat Vichanpol
  • Wattanapong Rakwichian
  • Watchara Wongpanyo

คำสำคัญ:

ดีมานต์ เรสปอนส์, อัลกอริทึม, การจัดการพลังงาน

บทคัดย่อ

การออกแบบการสร้างพลังงานในอาคารให้สอดคล้องกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้พลังงานร่วมกันเพื่อลดค่า ไฟฟ้าในช่วงความต้องการ สูงสุดแบบอัตโนมัติโดยทำการทดลองโดยมี โหลดทางไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 1.635 กิโลวัตต์ และใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ขนาด 1.5 kWp วิธีการทดลองโดยเก็บข้อมูลของการ ใช้พล งานพนักงานคโทรนิคงเฉลี่ยตั้งแต่ เวลา 08.00 - 17.00 น จำนวน 30 วันสำหรับการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยวิธีการถดถอยจะได้รับการสมการ YL = 11.31951 * X1 - 37 + 0.201027 การใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงความคืบหน้า ต้องการใช้กระแสไฟฟ้ามากกว่า 1 กิโลวัตต์อุปกรณ์ควบคุมจะตัดระบบแสงไฟเบอร์และสิ่งอำนวยความสะดวกทำความร้อนและจะนำไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงโดยระบบควบคุมอัตโนมัติและเมื่อมีกำลังไฟกำลังแรงลดลงถึง 0.5 กิโลวัตต์ระบบ ทำการเปลี่ยนจะมาใช้คโทรนิคจากเนชั่หัวเรื่อง: การคโทรนิคอีกครั้งแบบอัตโนมัติโดยสรุปได้ว่าได้หัวเรื่อง: การใช้อุปกรณ์ควบคุมหัวเรื่อง: การใช้พลังงานสำหรับระบบผู้ซื้อสินค้าหัวเรื่อง: การจัดการพลังงาน อาคารช่วยหนังสือนประหยัดค่าคโทรนิคร้อยคุณละ 3.73

References

กระทรวงพลังงาน. (2558). แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ตกริดของประเทศไทย พ.ศ.2558-2579.
สืบค้นเมื่อ 28 เมษายน 2559. จาก www.eppo.go.th/power/smart_grid%20plan.pdf

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. (2559). Thailand Electricity Load Profi le. สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน
2559. จาก https://command.energy.go.th/egatLoadprofi le/

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค. (2558). ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า. สืบค้นเมื่อ 24 เมษายน 2559. จาก https://
www.amr.pea.co.th/AMRWEB/Index.aspx

กิตติวุฒิ จีนนะบุตร, ธงชัย คล้ายคลึง และกฤตวิทย์ บัวใหญ่. (2557). การจัดการด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า
ด้วยวิธีสร้างแบบจำลองโหลด. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 6.

นาตยา คล้ายเรือง. (2558). ศักยภาพในการลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยมาตรการ Demand
Response ในอุตสาหกรรมประเภทอาหารและเครื่องดื่ม. การประชุมวิชาการครั้งที่ 53.

รัชฎาพร คำภู และนาตยา คล้ายเรือง. (2558). ศักยภาพในการลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด
ด้วยมาตรการการตอบสนองด้านโหลดในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมประเภทเคมีภัณฑ์. การประชุม
วิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. (2558). ระบบฐานข้อมูลอาคาร. สืบค้นเมื่อ 25 เมษายน 2559. จาก
https://map.crru.ac.th/

ยรรยง เต็งอำนวย. (2558). ระบบบริหารจัดการพลังงาน HEMS, BEMS, FEMS, CEMS และพลังงาน
ทดแทน. โครงการสมาร์ทซิตี้ โดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นิเทศศาสตร์. สืบค้นเมื่อ 28 เมษายน 2559. จาก https://www.pointthai.net/ index.php

Arab Forum for Environment and Development (AFED). (2012). Environmental Housekeeping
Handbook for Offi ce Buildings in the Arab Countries. Energy Effi ciency Handbook. Beirut,
Lebanon. 62.

D. Stimoniaris, T. Kollatoua, D. Tsiamitrosa, M.A. Zehir, A. Batman, M. Bagriyanik, A. Ozdemir
& E. Dialynas. (2015). Demand-side management by integrating bus communication
technologies into smart grids. D. Wijayasekara, O. Linda, M.

Energy Saving. (255). การบริหารจัดการอาคารด้วยระบบ Building Automation System (BAS)
เพื่อการประหยัดพลังงาน. สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน 2559. จาก https://www.energysavingmedia.
com/news/page.php?a=10&n=114&cno=3162

Faycal Bouhafs, Michael Mackay, Madjid MerabtiF. (2014). Overview of the Smart Grid.
Communication Challenges and Solutions in the Smart Grid, 1-12.

Manic, C. Rieger. (2014). Mining building energy management system data using fuzzy anomaly
detection and linguistic description. IEEE Trans. Ind. Inform., 10(3), 1829-1840.

Parveen Dabur, Gurdeepinder Singh & Naresh Kumar Yadav. (2012). Electricity Demand Side
Management: Various Concept and Prospects. International Journal of Recent Technology
and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-1, Issue-1. Retrieved April, 18, 2016.
www.elsevier.com/locate/epsr

Stanislav Miˇsák, Jindˇrich Stuchl´y, Jan Platoˇs & Pavel Krömerba. (2015). A heuristic approach
to Active Demand Side Management in Off -Grid systems operated in a Smart-Grid
environment. Energy and Buildings. Retrieved April, 13, 2016. www.elsevier.com/locate/
enbuild

Zv onimir Klaić, Krešimir Fekete & Damir Šljivac. (2015). Demand Side Load Management in
The Distribution System With Photovoltaic Generation. Tehnički vjesnik 22(4), 989-995.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

03-07-2018

How to Cite