ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร

ผู้แต่ง

  • สุรวีร์ ชัยชนะ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คำสำคัญ:

ปัจจัย, ความสำเร็จ, ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน, ระดับเพชร

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการในการดำเนินงานสู่ความสำเร็จ ผู้นำ ภาวะผู้นำ และกลยุทธ์ในการดำเนินกิจกรรมสู่ความสำเร็จ 2) เพื่อศึกษาแรงบันดาลใจในการทำงานสู่ความสำเร็จ และปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานของ TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ประชากรที่เป็นตัวแทนระดับเพชร โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง จำนวน 77 คน เครื่องมือวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิภาษ วิธี (Dialectical Method) ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท เชียงราย

ผลการวิจัยกระบวนการสู่ความสำเร็จ เริ่มจากศึกษารายละเอียดโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการและทีมงาน วางแผน ขออนุมัติ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ประสานความร่วมมือ สรุปผล ประเมินผล และเผยแพร่ 2) ผู้นำและภาวะผู้นำสู่ความสำเร็จ ต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธาในองค์ประธานโครงการ มีองค์ความรู้ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา    มีความมุ่งมั่น มีจิตสาธารณะ กล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ และมีความตั้งใจทำงาน 3) แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ คือ มีความรักและศรัทธาในองค์ประธานโครงการ เยาวชนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด เป็นคนเก่ง คนดีของสังคม 4) กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ มีการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยม การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ 5) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ผู้นำต้องให้ความสำคัญ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความเข้มแข็งและเอาจริง มีทีมงานเข้มแข็ง เป็นพี่เลี้ยงที่ดี มีจิตอาสา สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน 6) ปัญหาการดำเนินงาน ได้แก่ ปัญหา ด้านการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก การจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ส่วนใหญ่ประสบปัญหา คือ งบประมาณไม่เพียงพอ ผู้บริหารไม่สนับสนุน เวลาเข้าร่วมกิจกรรมมีน้อย

 

 

 

 

References

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2544). การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ตยูเคชั่น.

ยงยุทธ เกษสาคร. (2554). ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม. (พิมพ์ครั้งที่ 11). กรุงเทพมหานคร:
เอส แอนด์ จี กราฟฟิก.

วิโรจน์ สารรัตนะ. (2557). ภาวะผู้นำ ทฤษฎีและนานาทัศนะร่วมสมัยปัจจุบัน. (พิมพ์ครั้งที่ 1).
กรุงเทพมหานคร: ทิพยวิสุทธิ์.

สมหวัง ขุนพรหม. (2558). การศึกษาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาตาม
ยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1.

สุทธิชัย ปัญญโรจน์. (2560). การสร้างแรงบันดาลใจ. สืบค้นเมื่อ 12 มิถุนายน 2560
จาก https://www.drsuthichai.com.

อมรากุล อินโอชานนท์. (2560). เส้นทางการสร้างงาน TO BE NUMBER ONE. เชียงใหม่: สำนักพัฒนา
สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

16-08-2019

How to Cite