บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ผู้แต่ง

  • สิรภัค ต้นแก้ว คณะศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

คำสำคัญ:

บทบาทของผู้บริหาร, การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม, สถานศึกษา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จำนวน 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดสภาพแวดล้อม  ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  และด้านการประเมินผลทางจริยธรรม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  ปีการศึกษา 2560 จำนวน 311 คน โดยวิธีการคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วน ประเมินค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวม       มีบทบาทในการส่งเสริมอยู่ในระดับสูง ( gif.latex?\chi= 4.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีบทบาทในการส่งเสริมอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ( gif.latex?\chi= 4.39)  รองลงมา คือ ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ( gif.latex?\chi= 4.35)  และด้านการจัดสภาพแวดล้อม ( gif.latex?\chi= 4.23) ส่วนด้านที่มีบทบาทในการส่งเสริมอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือด้านการประเมินผลทางจริยธรรม ( gif.latex?\chi= 4.19) ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  มีบทบาทโดยภาพรวมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในระดับสูง สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตอื่นๆได้

 

References

ไชยพร เรืองแหล้. (2556). บทบาทของสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1. ปริญญา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

ธีรพงษ์ มหาวีโร. (2550). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554). กรุงเทพฯ: เดอะบุคส.

นิยมมุนี บัวตุม. (2556). ความพึงพอใจของครูต่อแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ.

สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 7. (2557). คุณธรรมจริยธรรมนำเด็กไทยให้สมบูรณ์. บทความเพื่อการประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: กรมประชาสัมพันธ์.

อิสมาแอล เจะเล็ง. (2557). บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอน ศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

16-08-2019

How to Cite