การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างไทยและเวียดนาม

ผู้แต่ง

  • พศิน แตงจวง
  • ชาลี ภักดี
  • ฉัตรชัย ศิริกุลชัย
  • พระมหาสกุล มหาวีโร

คำสำคัญ:

ปัญหาสิ่งแวดล้อม, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไทยและเวียดนาม, วัฒนธรรม

บทคัดย่อ

ข็อถกเถียงในเรื่องปํญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศจากนักวิชาการมีมาอย่างยาวนาน แต่ยังไม่พบข้อเปรียบเทียบระหว่างประเทศประชาธิปไตยและสังคมนิยมบทความนี้จึงได้นำเสนอผลการเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างไทยและเวียดนาม เพื่อนำเสนอสภาพปัญหาแวดล้อม และเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยอ้างอิงหลักทฤษฎีเป็นแนวในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้มาจากเอกสาร ทฤษฎี สถิติ และข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เจาะลึกกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการฯ ผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษา ศิษย์เก่า รวมถึงการสังเกต เยี่ยมเยือน อย่างไม่เป็นทางการและเป็นทางการของทั้งสองประเทศ ผลการศึกษาพบว่า สภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของทั้งสองประเทศอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสังกัดในกลุ่ม ASEAN community เดียวกัน มีสภาพปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกันแม้จะมีพื้นฐานด้านการเมือง ความแตกต่างด้านนโยบาย จำนวนประชากร แต่มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและแนวคิดการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมต่างกัน ในขณะเดียวกันพบว่ารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งของทั้งสองประเทศมีความแตกต่างกัน เนื่องจากเงื่อนไขด้านวัฒนธรรม กอปรกับแนวนโยบายการปกครอง สภาพเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการบังคับกฎหมายแตกต่างกัน มีข้อเสนอแนะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับประเทศไทย ต้องสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบให้กับทุกคนตั้งแต่เยาว์วัยและตลอดชีวิต และปฏิบัติการด้านกฎหมายที่เข้มงวด ต้องปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนเกิดความตระหนักในพิษภัยของปัญหาสิ่งแวดล้อม มีการประเมินผลเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

References

กรมควบคุมมลพิษ (2560) คุณภาพน้ำและการจัดการ สืบค้นเมื่อ 18/3/2018 จาก
https://www.pcd.go.th/info serv/water_water.htm
Pollution Control Department(2560) Water Quality and Management Retrived on
18/3/2018 from: https://www.pcd.go.th/info_serv/water_water.htm (in Thai)

กรมควบคุมมลพิษ(2017) เปิดรายงาน คพ. “มลพิษ 2559” ขยะเพิ่ม 1.9 แสนตัน ของเสียอันตรายกว่า
3.5 ล.ตัน แหล่งน้ำ 23% เสื่อมโทรม อากาศวิกฤติ 3 พื้นที่ สืบค้นเมื่อ 9/11/2017 จาก:
https://www.environnet.in.th/archives/4109
Pollution Control Department (2017) Report on Pollution Control “Pollution 2016”:
increasing of garbage to 1.9 thousand tons, 3.5 million tons of hazardous waste,
23% of water source deterioration, crisis weather in 3 areas Retrieved on 9/11/2017 from: https://www.environnet.in.th/archives/4109 (in Thai).

กำพล รุจิวชิชญ์ สารรัตน์ วุฒิอาภาและอภินันท์ พงศ์เมธากุล(2556) “การจัดการสิ่งแวดล้อมของอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ำโขง: ศึกษากรณีการจัดการสิ่งแวดล้อม เมืองและชุมชน ประเทศเวียดนาม” วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ที่ 21 ฉบับที่ 7(ฉบับพิเศษ)
Kampol Ruchiwit Sararud Vuthiarpa Apinant Phongmethakul(2556) “Environmental
Management of the Mekong Region: A Case Study on Urban and Community
Environmental Management in Vietnam” Science and Technology Journal Year
21 No7 (Special Issue) (in Thai)

บ้านจอมยุทธ์(มปป.) ฝุ่นละออง เขม่า ควัน สืบค้นเมื่อ 18/3/2018 จาก
https://www.baanjomyut.com/library_3/extension-1/air_pollution/04.html
Bannjomyut(nd.) Dust , smut, smoke Retrieved on 18/3/2018 from:
https://www.baanjomyut.com/library_3/extension-1/air_pollution/04.html (in Thai).

BeeBee Rachawong (2018) ปัญหาสิ่งแวดล้อมในอาเซียน สืบค้นเมื่อ 18/3/2018 from:
https://prezi.com/hdujdkwybin-/presentation/

BeeBee Rachawong (2018) Environmental Problems in ASEAN Retrieved on18/3/2018 from:
https://prezi.com/hdujdkwybin-/presentation/(in Thai)

ข่าวบลูมเบิร์ (2561) ปัญหาฝุ่นละออง กทม. ติดอันดับทำลายสุขภาพ สืบค้นเมื่อ 18/3/2518 จาก
https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/76090
Bloomberg(2561) Problems on dust in Bangkok cause to toxic health Retrieved on
18/3/2518 from: https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/76090 (in Thai)

คณิต เศรษฐเสถียร(2542) “ปัญหาสิ่งแวดล้อมและแนวทางการแก้ไข” วารสารเศรษฐศาสตร์
Vol 3 No 2: พฤษภาคม - สิงหาคม 2542
Kanit Sethsathean(2542) “Environment Problem and How to solve” Economic Journal Vol.3
No.2: May-August(in Thai)

ไทยรัฐฉบับพิมพ์ (2559). วิกฤติมลพิษ “โลก” ไม่เร่งซ่อมก็ซี้ สืบค้นเมื่อ 9/11/2017 จาก
https://www.thairath.co.th/content/680356
Thairath (2559). Pollution Crisis “Globe” If not repair, will be dead. Retrieved on
9/11/2017 from: https://www.thairath.co.th/content/680356 (in Thai)

ไทยรัฐฉบับพิมพ์(2558) เจาะลึก “เวียดนาม” สางวิกฤติขยะล้นเมือง ต้นแบบที่ไม่อาจมองข้าม สืบค้นเมื่อ 17/4/61 จาก https://www.thairath.co.th
Thairath (2558) Dig deeper “Vietnam” Overwhelm Garbage Crisis Solving: A Prototype
that can not be overlooked Retrieved on 17/4/61 จาก https://www.thairath.co.th

ธัญญาทิพย์ ศรีพนา (2551) สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในเวียดนาม สืบค้นเมื่อ 9/11/2017 จาก
https://www.thaiworld.org/th/include/answer_search.php?question_id=809 (in Thai)
Thanyathip Sripana (2551) Environmental Situation in Vietnam. Retrieved on 9/11/2017
from: https://www.thaiworld.org/th/include/answer_search.php?question_id=809 (in
Thai)

เมริกา ธนานุวัฒน์วัฒนา(2556) วิกฤตการณ์ขยะล้นเมือง สืบค้นเมื่อ 17/4/61 จาก
https://www.ictsilpakorn.com/ictmedia/detail.php?news_id=124#.WsGTu4hubIU

วิจารย์ สิมาฉายา (2554) มลพิษจากหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ: ปัญหาและแนวทาง สืบค้นเมื่อ
18/3/2018 from: www.pcd.go.th/count/airdl.cfm?FileName=Smoke_North.pdf&BookName
Wichan Simachaya(2554) Air Pollution in Northern Area: Problems and how to Retrieved
on 18/3/2018 from: www.pcd.go.th/count/airdl.cfm?FileName=Smoke_North.pdf&BookName
(in Thai)

สำนักข่าวไทย(2017) มลพิษในเวียดนามทำเด็กป่วยเพิ่มขึ้นหลายพันคน สืบค้นเมื่อ 1/2/2018 จาก
https://www.tnamcot.com/view/586d15f0adad130550ecffeb
Thai News Agency(2017) Pollutions in Vietnam increase endangering children’s health
Retrieved on 1/2/2018 from: https://www.tnamcot.com/view/586d15f0adad130550ecffeb

AdmissionPremium(2560) เวียดนามคว้าอันดับ 8 ส่วนเด็กไทยอันดับ 55 ในการสอบ PISA ข้อสอบวัด
เด็กทั่วโลก สืบค้นเมื่อ 17/4/61 จาก https://www.admissionpremium.com/content/1746
aillonemio(2012) ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย สืบค้นเมื่อ 18/3/2018 จาก
https://aillonemio123.blogspot.com/2012/12/blog-post.html

AlYahya , Mohammed Saad; Norsiah Binti Mat; and Alharbi Mohammad Awadh(2013)
Review of the Theory of Human Resources Development, Training (Learning),
Participation” WEI International Academic Conference Proceedings January 14-16,
2013 atAntalya, Turkey

BBC(2016) เวียดนามนำไทยทุกด้านในการสอบวัดระดับ PISA สืบค้นเมื่อ 17/4/61 จาก
https://www.bbc.com/thai/thailand-38223294
Berger, Roland (2017) Megatrend 6 Global knowledge society Retrieved on 1/4/2018 from:
file:///C:/Users/User/Downloads/roland_berger_trend_compendium_2030___trend_6_ global_knowledge_society.pdf
Dang Thanh Ha and Ma. Victoria O. Espaldon(2005) Balancing Economic and
Environmental Concern in the Uplands of Vietnam: A Continuing Challenge
Embree, John F. (nd.) Thailand A Loosely Structured Social System Retrieved on
1/4/2018 from:
https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1525/aa.1950.52.2.02a00030
globthailand.com (2017) Vietnam Economic in total view, year 2016 Retrieved on
9/11/2017 from: https://globthailand.com/vietnam_0002/
Hays, Jeffrey (2014) Environmental Issues in Thailand Retrieved on 18/3/2018 from:
https://factsanddetails.com/southeast-asia/Thailand/sub5_8h/entry-3326.html
Marianne Brown(2015) คนหนุ่มสาวเวียดนามจัดตั้งกลุ่ม The Carp Team รณรงค์แก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม https://www.voathai.com/a/vietnam-environment-tk/2664150.html
Nguyen Dinh Tuan, Pham Thi Thach Truc(2002) Air Pollution in Hochiminh City, Vietnam. A
paper presented at Better Air Quality in Asian and Pacific Rim(BAQ 2002) 16-18 Dec
2002 Hong Kong SAR
Nguyen Thi Trang Nhung, Christian Schindler, Tran Minh Dien, Nicile Probst-Hensch, Laura
Perez and Nino Kunzli(2018). “Acute effects of ambient aie pollution on lower
respiratory infections in Hanoi children: An eight-year time series study” Environment
Internation110 (2018), pp. 139-148
Pham Thi Tuong Vi and A. Terry Rambo(2003) “Environmental Consciousness in Vietnam”
Southeast Asian Studies, Vol. 41, No.1, June
Nadler, Leonard(1990). “Human Resource Development” in Nadler, Leonard and Nadler
Zeace(Eds.) The Handbook of Human Resource Development, 2nd Ed. New York:
John Willey & Sons.
OECD(2014) The Cost of Air Pollution: Health impacts of road transport. OECD Publishing.
Retrieved on 6/3/2018 from: https://dx.doi.org/10.1787/9789264210448-en
Reid, Hannah & Simms, Andrew (2007) Up in smoke? Asia and the Pacific The threat from
climate change to human development and the environment Retrieved on
18/3/2018 from: https://www.oxfam.org.hk/content/98/content_3522en.pdf
Scott, Peter(2015) Education for sustainable development and youth empowerment
Retrieved on 6/3/2018 from:
https://wwf.panda.org/our_work/people/people_and_conservation/our_work/education_for_
sustainable_development/
Swanson, Richard A. and Holton III, Elwood F.(2nd Ed.,2008) Foundations of Human
Resource Development. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc.

TDRI(2016) 5 ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับชาติโจทย์ใหญ่ท้าทายพัฒนา สืบค้นเมื่อ 9/11/2017 จาก
https://tdri.or.th/2016/08/2016-08-14/
TDRI(2016) 5 Biggest National Environmental Problems challenge to development
Retrieved on 9/11/2017 from: https://tdri.or.th/2016/08/2016-08-14/ (in Thai)

thaipbs (2560) ผลตรวจ "โรงงาน" ปล่อยน้ำเสียเกินมาตรฐาน 68 แห่ง สืบค้นเมื่อ 18/3/2018 จาก
https://news.thaipbs.or.th/content/263122
thaipbs (2560) Report from inspection: 68 Factories released water pollution Retrieved
on 18/3/2018 from: https://news.thaipbs.or.th/content/263122 (in Thai)

To Kim Lien(2010) Vietnam: Youth Challenge Status Quo on Environmental Protection
Retrieved on 27/4/2017 from :
https://www.indigenousportal.com/Environment/Vietnam-Youth-Challenge-Status-Quo-on-
Environmental-Protection.html

Tuan Ann Hoang, Nam Xuan Chu and Trung Van Tran(2017). “The Environmental Pollution in
Vietnam: Source, Impact and Remedies”. International Journal of Scientific &
Technology Research. Vol. 6, Issue 02, February.

UNDP(2014) Human Development Report 2013 The Rise of the South: Human Progress
in a Diverse World Retrieved on 6/3/2018 from:
https://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/14/hdr2013_en_complete.pdf

Downloads

เผยแพร่แล้ว

31-12-2018

How to Cite